Filter op onderwerp

Algemeen

Arbocatalogus

  • Wat is de Arbocatalogus?

    Vanuit de Arbowet biedt de Arbocatalogus een helder overzicht van de afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de railinfrabranche. Deze ondersteunt iedereen die goede oplossingen zoekt om arbeidsrisico’s op de werkplek zo goed mogelijk op te lossen of te voorkomen.

     

    ProRail stelt naleving van de Arbocatalogus Railinfra als voorwaarde en de Inspectie SZW hanteert deze als toetsingskader.
    De verantwoordelijkheid voor de arbeidshygiënische strategie, op welk niveau wordt een oplossing gekozen, ligt bij de bedrijven.

  • Ben je verplicht om de Arbocatalogus te volgen?

    De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

    Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet een aantal zogenoemde doelvoorschriften stelt, maar dat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben gekregen om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. 
    Dit wordt vastgelegd in een Arbocatalogus. Bedrijven kunnen zelf een Arbocatalogus maken of zich aansluiten bij een branche-Arbocatalogus (zoals de Arbocatalogus voor de Railinfra). De Arbocatalogus heeft daarmee dezelfde werking (status) als een Arbobeleidsregel.

  • Waar is de Arbocatalogus op gebaseerd?

    De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de railinfrabranche in de Branche RI&E zijn vastgelegd.
    Deze Branche RI&E geldt voor alle consessiebeheerders van ProRail.
    Indien de CAO Railinfra geldt, is de Arbocatalogus voor de Railinfra van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden. Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrrein, wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving.
    Dit kan bijvoorbeeld de geldende Arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

    De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet, waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de railinfrabranche.
    Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de railinfrabedrijven zelf; dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden et cetera.

    railAlert is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de railinfrabedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.

     

    LW RH 5-11-2019

  • Waar vind ik de Arbocatalogus?

  • Hoe is de Arbocatalogus opgebouwd?

    Zie de website 'Arbocatalogus'. Hieronder volgt een verdere toelichting over de opbouw van de Arbocatalogus.

     

    Zoals onder de knop Arbocatalogus is vermeld, wordt de Arbocatalogus aangevuld met goedgekeurde risico’s. Deze vindt u onder het menu risico’s. De Inspectie SZW zal alle gepubliceerde risico’s in de Arbocatalogus als referentiekader bij haar inspecties overnemen.


    De informatie per risico is opgebouwd uit een introductie, relevante wet- en regelgeving en gevaren.
    In de introductie vindt u een omschrijving van het risico.
    Bij wet- en regelgeving vindt u de van toepassing zijnde wetgeving.
    Door op de links te klikken komt u terecht op www.wetten.nl.

    De overige regelgeving is op te vragen bij de desbetreffende organisatie.
    Een uitzondering hierop zijn de verwijzingen naar de NEN-normen en de AI-bladen.
    De NEN-normen zijn in bezit van de NEN en alleen als u in het bezit bent van een licentie op te vragen.
    De AI-bladen zijn tegen betaling verkrijgbaar via Sdu Uitgevers.
    De Inspectie SZW toetst bij haar inspecties echter wel aan de hier benoemde NEN-normen en AI-bladen (of een gelijkwaardige oplossing).

     

    Bij aanrijdgevaar wordt verwezen naar de CROW 96b. De CROW-richtlijn 96b is te beschouwen als een ‘brancherichtlijn’ gebaseerd op de Arbowet, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek. Deze is tegen betaling verkrijgbaar via www.crow.nl.

    Bij gevaren moet u denken aan handelingen die gevaren veroorzaken of met zich meebrengen. Per gevaar is er een inleiding, zodat u weet welke handelingen bedoeld worden.

    Vervolgens kunt u doorklikken naar specifieke activiteiten waarbij deze handelingen vaak voorkomen. Vanuit de matrix die op uw scherm verschijnt, heeft u inzage in de beheersmaatregelen ofwel oplossingen die van toepassing kunnen zijn.

    De beheersmaatregelen zijn ontworpen conform de arbeidshygiënische strategie. De toepassing van de arbeidshygiënische strategie vindt u in de legenda

    Door te klikken op een beheersmaatregel krijgt u nadere informatie over de invulling hiervan. In deze informatie zijn ook relevante links opgenomen naar gedetailleerde gegevens.

     

    LW RH 5-11-2019

  • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

    https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

     

    of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Certificeringsschema's (inhoud)

NVW, VVW Trein en brancherichtlijnen

Persoonscertificering

  • Wat is persoonscertificering?

    Het doel van persoonscertificering is dat personen met een veiligheidstaak, of een veiligheidskritische taak, hebben aangetoond te beschikken over de vereiste vakbekwaamheid voor de betreffende taak.

     

    • Stichting railAlert stelt eisen aan personen met een veiligheidstaak op basis van het Normenkader Veilig Werken (NVW) en het Voorschrift Veilig Werken (VVW) Trein, Tram en Metro.
    • ProRail stelt, op basis van de ACD00114 (onderdeel van haar erkenningsregeling) en op basis van van haar Veiligheids Management Systeem (VMS ProRail), eisen aan personen met een Veiligheid Kritische Technische Taak (VKTT).

    LW? RH 29-10-2019

  • Wat zijn certificeringsschema's en welke zijn er?

    De vakbekwaamheidseisen zijn per taak vastgelegd in certificeringsschema’s. In elk certificeringsschema is tevens de bijbehorende beoordelingssystematiek vastgelegd. Deze taken zijn onderverdeeld in:

     

    1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW) en de Voorschriften Veilig Werken (VVW) Trein, Tram en Metro.
    2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is.
    3. Veiligheid Kritische Technische Taken uitsluitend voor ProRail-medewerkers.

     

    Veranderingen in regelgeving of techniek, maar ook ervaringen uit de praktijk, kunnen leiden tot aanpassingen in certificerings-schema's en de beoordelingssystematiek. 

     

    Bekijk hier alle certificeringsschema's

     

    Meer informatie:

     

    1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW en VVW Trein, Tram en Metro)

    Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is bedoeld voor mensen en organisaties die werken bij of in opdracht van een railinfrabeheerder (trein, tram of metro) in of nabij de railinfra waarbij sprake kan zijn van aanrijd- en of elektrocutiegevaar.

     

    De railinfrabeheerder heeft in het kader van zijn (beheer)taak een verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid, waaronder de arbeidsveiligheid. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid is in samenwerking met de branche, regelgeving opgesteld voor het omgaan met de installatie-specifieke risico’s: het Normenkader Veilig Werken (NVW), de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) voor Trein, Tram en Metro en de brancherichtlijnen. Als een uitvloeisel hiervan zijn per type railvervoer (Trein, Tram en Metro) taken benoemd waarvoor een persoon gecertificeerd moet zijn om deze te mogen uitvoeren.

     

    2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is

    ProRail heeft een aantal taken als "veiligheidkritisch technisch" bestempeld. Dit zijn taken waar bij de uitoefening daarvan (het uitvoeren van taken) een groot afbreukrisico met betrekking tot de RAMS-aspecten en/of kosten zit en waarvoor derhalve

    een diploma en/of certificaat vereist is. Voor het mogen uitoefenen van deze taken is een certificaat vereist. In de ProRail-ACD00114-lijst staat aangegeven om welke taken dit gaat.

      

    ProRail hanteert de volgende onderverdeling in vakbekwaamheden:

    • draagsysteem;
    • geleidesysteem;
    • energievoorzieningsysteem.

      

    De vakbekwaamheden treinbeveiligingssysteem zijn gesplitst in de branche Aannemers (spooraannemers en onderhouds-aannemers) en de branche Ingenieursbureaus. Voor de functies/taken is de Stichting railAlert de certificaatverstrekker, behoudens die voor:

    • de lastaken, waarvoor het 'NIL: Nederlands Instituut Lastechniek' de certificaat-/diplomaverstrekker is;
    • de UltraSoon Handheld taak, waarvoor de 'Stichting Hobéon SKO Certificatie' de certificaatverstrekker is.

      

    3. Veiligheidkritische technische taken uitsluitend voor ProRail-medewerkers

    ProRail heeft, voor haar eigen medewerkers, enkele taken als Veiligheid Kritisch Technisch bestempeld. Deze taken zijn benoemd in het Veiligheid Management Systeem (VMS) van ProRail.

     

    LW? RH 29-10-2019

  • Waar vind ik alle certificeringsschema's?

  • Wie neemt de toetsen af? Waar vind ik informatie over toetsen, locaties en dergelijke?

    De toetsen worden afgenomen door het Bureau Toetsing en Certificering (BTC). Gegevens over toetsen zoals tijden, locaties, leveringsvoorwaarden en inzageprocedure staan op de website van BTC. 

  • Waar vind ik informatie over opleidingen en trainingen, NVW-veiligheidstaken en veiligheidskritische taken?

    Opleidingen en trainingen voor veiligheidstaken volgens het Normenkader Veilig Werken (NVW) en de veiligheidskritische technische taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van railAlert. U kunt hierover onder andere nadere informatie vinden op de website van railcenter.

     

    Opleidingsbureaus NVW-taken

     

    Alle examens die door Stichting railAlert worden erkend, worden afgenomen door het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Voor alle examens zijn opleidingen ontwikkeld. Railcenter is een van de zeven aanbieders die alle opleidingen verzorgen die bij een examen horen. Kijk voor deze opleidingen op de website van Railcenter.

     

    Naast Railcenter zijn er nog zes aanbieders die opleidingen voor (sommige) NVW-taken verzorgen. railAlert is niet betrokken bij de inhoudelijke kwaliteit van deze opleidingsbedrijven. Deze aanbieders zijn:

     

     

     

    Mocht u meer informatie willen ontvangen over specifieke opleidingen, dan kunt contact opnemen met Railcenter of kijken op de website van Railcenter, mailen naar een van de overige aanbieders of contact opnemen via info@railalert.nl.

     

  • Waar vind ik aanvullende informatie over het indienen van een klacht, bezwaar of beroep?

    Stichting railAlert heeft procedures voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep met betrekking tot examinering en certificering van personen. In de reglementen staat hoe en bij wie u uw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en op welke wijze, en door wie, de afhandeling plaatsvindt.

     

     

    Document
    Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering 
    Klachtenregeling
    Bezwaarformulier
    Klachtenformulier


    Een klacht, bezwaar of beroep dient altijd schriftelijk (per e-mail of als brief) binnen de daarvoor geldende termijn te worden ingediend. Voor het indienen van een klacht of een bezwaar moet u gebruikmaken van de formulieren.

      

    Na invullen kunt u het versturen naar info@railalert.nl

     

    LW RH 29-10-2019

  • Waar vind ik aanvullende informatie over de geldigheid van certificaten?

    In elk certificeringsschema worden voorwaarden benoemd. Eén daarvan is de geldigheidsduur. In het document "Geldigheidsduur van certificaten, medische en psychologische keuringen" is aangegeven hoe lang uw certificaat geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid en voor de verlenging van de geldigheid (hercertificering) staan beschreven in het desbetreffende certificeringsschema.

     

    Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is een certificaat ongeldig. Zodra een certificaat ongeldig is, mag de betreffende taak niet uitgevoerd worden.

     

    Document
    Geldigheidsduur van Certificaten Medische en Psychologische keuringen

     

    LW RH 29-10-2019

  • Wat staat er in het reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid?

    In het reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid staan de procedures beschreven voor de voorbereiding en de uitvoering van de beoordeling van vakbekwaamheid.

     

    Document
    Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

  • Medische of psychologische eisen NVW-taken: wat zijn de eisen?

    Voor een aantal veiligheidstaken die onder regels van het Normenkader Veilig Werken (NVW) vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

     

    Document Versie Publicatiedatum
    Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.6 01-11-2019
    Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.5 01-11-2019

     

    LW RH 29-10-2019

  • Medische of psychologische eisen: welke instellingen mogen deze keuringen uitvoeren?

    Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

     

    a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

    b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’ (zie Systeemcertificering).

     

    U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht:

     

    Medisch:

    ArboNed

    Arbo Unie

    Zorg van de Zaak

     

    Psychologisch:

    ArboNed

    Human Company

    PKG Bedrijfspsychologen

    TestNed

     

    Arts-deskundige

    Ten aanzien van de belastbaarheidseis "Kleuren zien" kan de uitslag van de test aanleiding geven tot een nader oordeel. Hierbij kan de keuringsarts, na akkoord van de werkgever van de keurling, besluiten een arts-deskundige in te schakelen. De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts alleen advies. Door hun specialisatie kunnen arts-deskundigen de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen en risico’s ten aanzien van werken op of nabij het spoor.

     

    Om als arts-deskundige advies te mogen geven is een overeenkomst met Stichting railAlert vereist. Een keuringsarts kan zich voor advies van een aangewezen arts-deskundige wenden tot: Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland BV (IKA Ned).

     

    De arts-deskundige staat genoemd in artikel 3.3.3.a van de Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken in het kader van VVW-Trein, VVW-Tram en VVW-Metro.

     

    LW RH 29-10-2019

  • Wat is en doet de Werkkamer Persoonscertificering?

    De scope van de werkkamer is de certificering van personen voor taken waarvan een medewerker moet kunnen aantonen dat hij beschikt over de vereiste vakbekwaamheid. Het betreft taken die:

    • in het Normenkader Veilg Werken (NVW) en/of Voorschrift Veilig Werken (VVW, Trein, Tram en Metro) zijn opgenomen;
    • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en binnen de scope van stichting railAlert vallen;
    • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en buiten de scope van stichting railAlert vallen, maar waarvan certificering wel door het bestuur van Stichting railAlert geaccepteerd is.

     

    N.B.
    In railAlert zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, NL ingenieurs, de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers Railinfra en de railinfrabeheerders in Nederland.

      

    De werkkamer is verantwoordelijk voor:

    • het opstellen van het beleid ten aanzien van de borging van de vakbekwaamheid in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur;
    • het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringsschema’s;
    • aanwijzen van gedelegeerde opdrachtgevers of projectleiders voor het ontwikkelen van certificeringsschema’s en examens;
    • In overleg met gedelegeerde opdrachtgevers (GO’s) instellen van klankbordgroepen;
    • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

    LW RH 29-10-2019

  • Wie zitten er namens de railinfrabranche in de Werkkamer Persoonscertificering?

     

    Bezetting

    Naam Functie Vertegenwoordigt
    H. Roodhardt Voorzitter Stichting railAlert/ProRail
    M. Krijzer Lid ProRail
    A. Estirado Lid BWR (SpoorTotaal)
    J. Raats Lid NL Ingenieurs (Movares)
    W. Franken Lid ProRail
    R. van Son Lid Railcenter
    R. van Amerongen Lid ProRail
    J. Dijkhuis Lid Strukton
    M. Folkerts Lid VRI (Assetrail)
    S. Cleophas Lid Lokaal Spoorbedrijven (HTM)
    P.A. Nusse Secretaris Stichting railAlert

      

    Huishoudelijk reglement werkkamers

     

     

     

  • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Persoonscertificering voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer het afgelopen jaar gerealiseerd?

    Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Persoonscertificering.

  • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

    https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

     

    of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Productcertificering

  • Hoe ziet het certificeringsproces van werkplekbeveiligingsmiddelen eruit?

    Certificeringsregeling Productregister/Stickers

     

    Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert-sticker. Voor certificering is gekozen om structuur aan te brengen in het proces en de kwaliteit te borgen van de middelen die aanrijdingen moeten voorkomen. Productcertificering leidt tot een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

     

    Werkwijze

    • het werkplekbeveiligingsmiddel aanmelden voor certificering kan bij de stichting railAlert via info@railalert.nl;
    • railAlert zorgt ervoor dat het middel bij ProRail wordt aangemeld voor de toets op de infracompatibiliteit. Het streven is om het toetsingskader te publiceren op de website van railAlert zodat dit een transparant onderdeel van het toetsingskader wordt;
    • in de Werkkamer Productcertificering wordt besloten of het om een “vast” of “mobiel” middel gaat. Als het een mobiel middel betreft, volgt het railAlert-certificeringsproces. Als het om een vast middel gaat, kan dit bij ProRail worden aangemeld;
    • als het railAlert-certificeringstraject wordt gevolgd, selecteert u als leverancier een Inspectie Instelling die uiteindelijk het veiligheidsdossier beoordeelt;  
    • de Inspectie Instelling toetst het middel aan geldende wet- en regelgeving, zoals nationale en Europese normen, en geeft namens railAlert een productcertificaat af;
    • op basis van het productcertificaat kunt u bij railAlert de stickers bestellen die op de gecertificeerde middelen moeten worden aangebracht. 

     

    Voor meer informatie zie de certificeringsregeling.

     

    Op dit moment zijn er door railAlert alleen mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen voor Hoofdspoor gecertificeerd. Het streven is om in de toekomst ook middelen voor Lokaal Spoor (tram en metro) te certificeren.

     

    Voor hoofdspoor zijn gecertificeerd:

    • fysieke afschermingen (hekwerken);
    • zelfsignalerende kortsluitlansen;
    • automatische gegarandeerde waarschuwingsinstallaties.

     

    Zie de catalogus voor een overzicht van de reeds gecertificeerde middelen. 

     

    Afbakening van de gevaarzone

    Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn zeer divers; een verplichte certificering zal voor de railinfrabranche voornamelijk beperkingen geven.

    Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

     

    • ze mogen bij belasting niet in de gevarenzone komen;
    • hoogte minimaal 80 cm;
    • aanwijzingen en instructies in het Nederlands;
    • materiaal moet elektrisch geïsoleerd zijn, zodat spanning niet getransporteerd kan worden;
    • materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn.

    LW RH 29-10-2019

  • Wat is productcertificering?

    Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert-sticker.
    Voor certificering is gekozen om structuur aan te brengen in het proces en de kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Productcertificering is een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

  • Wat is de certificeringsregeling voor werkplekbeveiligingsmiddelen?

    Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is van belang:

    1. Een stroomschema; of een middel gecertificeerd moet worden.

    2. Het certificeringsschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar.
    3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De infrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
    4. Keuze en overzicht met inspectie-instellingen.

    Om het proces gestructureerd te laten verlopen, kunt u als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

     

    Document Versie                 Publicatiedatum

    Productcertificeringschema

    werkplekbeveiligingsmiddelen

    1.6

    6-9-2021

    Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail

    BIFC-WPBM-000

    22-11-2016

    Overzicht toetskader

    1.0

    20-02-2020

    Handhavingsdocument

    2.0

     6-9-2021

    Aangemelde middelen bij railAlert

    1.27

    04-07-2018

     

    Na de aanmelding bij railAlert wordt vastgesteld of een middel vast of mobiel is. Als het vast is, kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating. Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringsschema. Voor nieuw-gecertificeerde middelen vraagt Stichting railAlert een fee van € 2100 per middel; dit bedrag wordt via de inspectie-instelling verrekend.

     

    LW RH 29-10-2019

  • Welke middelen moeten gecertificeerd zijn?

    Het bestuur van Stichting railAlert heeft in 2014 besloten dat alle werkplekbeveiligingsmiddelen in de spoorinfrabranche gecertificeerd moeten zijn, zodat onafhankelijk is aangetoond dat deze middelen veilig zijn.

     

    Tot nu toe zijn meer dan twintig mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar op het hoofdspoor gecertificeerd, zoals hekwerken, kortsluitlansen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties. ProRail beoordeelt vaste middelen. Wisselklemmen, sein 513-borden en materialen die gebruikt worden voor de afbakening van de gevarenzone worden niet gecertificeerd door railAlert.

     

    De Werkkamer Productcertificering certificeert in de toekomst ook middelen die moeten beschermen tegen elektrocutie. Daarnaast zullen werkplekbeveiliginsgmiddelen voor lokaal spoor (tram en metro) gecertificeerd worden.

     

    LW RH 1-11-2019

     

     

     

  • Welke producten zijn al gecertificeerd?

    Productregister

    In het productregister staan alle middelen waarvoor de leverancier/producent een productcertificaat heeft.

     

    Naam product Certificaatnummer Leverancier

    Inspectie

    Instelling

    Datum 

    van ingang

    ZKL3000 01C10072014/13052/15002  Dual Inventive Dekra Rail BV 10-07-2014

    Magnetic

    Safety Barrier

    02C30072014.19603/25001

    Rail Safety

    Systems (RSS) 

    Aboma Rail 30-07-2014
    Cliplans 01C04122014/140296/15003

    VolkerRail SAFAC

    Dekra Rail BV 17-11-2014
    Cliplans V1 01C26112020/190470/15012

    VolkerRail 

    Dekra Rail BV 26-11-2020

    Safetech

    Fence

    02C30122015/20492/25002 Saferail BV Aboma Rail 09-01-2015
    FWA II 02C06012015/21090/25003 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
    Smartfence 02C06012015/21091/25004 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
    ZKL3000 RC 15O223O1C/í 3031312 Dual Inventive Dekra Rail BV 23-02-2015
    ZKL II 01C02072015/140279/15004 Railpro Dekra Rail BV 02-07-2015
    Minimel 95 01C01092015/150224/15005

    Schweizer

    Electronic AG

    Dekra Rail BV 01-09-2015
    Klick und Schnapp 01C02122015/150056/15006

    Railsupport

    Dekra Rail BV 02-12-2015

    Houten hekwerk recept

    "railAlert" Versie 2016 en 2021

    02C08092016/23522/25005

    03C-04/05/2021-35001

    Diverse

    HHC-DRS

    Ricardo

    08-09-2016

    4-5-2021

    JMV Safety System

     02C26092016/18644/25006 

    JMV Groep BV

    HHC-DRS 26-09-2016

    JMV Safety System Wood

    02C10102017/22865/25007

    JMV Groep BV

    HHC-DRS 10-04-2017

    Houten hekwerk "van Roon"

    02C 20072017/25290/25010 

    van Roon Railinfra

    HHC-DRS 20-07-2017

    Hekwerk P7

    02C 07072017/25742/25009 

    BAM Railinfra

    HHC-DRS 07-07-2017

    Protegg menskerend hekwerk

    02C 22092017/26215/25010 

     

    BAM Infra E&W

    HHC-DRS 22-09-2017

    Hekwerk Valpro2

    02C 07072017/20940-2/25008

    ACON BV

    HHC-DRS 07-07-2017

    Automatisch waarschuwingsysteem MFW (NL)

    01C 16042018/170049/15009

    Zöllner

    Dekra Rail BV 18-04-2018

    ATWS3000

    01C 14062018/170044/15010.02

     

    Dual Inventive

    Dekra Rail BV 02-07-2018

    Minimel Lynx

    01C 12072018/170035/15011

    Schweizer Electronic

    Dekra Rail BV 12-07-2018

     

    N.B. Sein 513 en wisselklemmen hoeven niet gecertificeerd te worden; deze moeten voldoen aan de geldende regelgeving van ProRail. 

     

    Alle door railAlert gecertificeerde middelen zijn opgenomen in een catalogus. Deze is te downloaden via deze link:

    Catalogus met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen

     

    Afbakening van de gevaarzone

    Voor materialen die gebruikt worden voor afbakening en markering gelden enkele algemene eisen. 

    Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringssregeling. De gebruikte materialen zijn zeer divers; een verplichte certificering zal voor de railnfrabranche voornamelijk beperkingen opleveren.

    Wel zijn enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

     

    • ze mogen bij belasting niet in de gevarenzone komen;
    • hoogte minimaal 80 cm;
    • aanwijzingen en instructies in het Nederlands;
    • materiaal moet elektrisch geïsoleerd zijn, zodat spanning niet getransporteerd kan worden;
    • materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn.

     

     

    Stickers

    Middelen die beschikken over een productcertificaat worden voorzien van een railAlert-sticker. Het doel van deze sticker is dat de gebruiker ziet dat het middel veilig/gekeurd is. De producent/leverancier bepaalt waar de stickers zichtbaar geplaatst moeten worden. Daarnaast kan de opdrachtgever zien dat het om een gecertificeerd werkplekbeveiligingsmiddel gaat.
     
    Er zijn twee verschillende stickers:
    A. Voor op de hekwerken: alle staanders dienen voorzien te zijn van een railAlert-keuringsticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring geldig is.        
    B. Mobiele middelen die herkeurd moeten worden: een sticker met jaartalen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is.                   
                                                                                             
     
    De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden.

     

    Voor de houten hekwerken van het "recept railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

     

    Prijzen (exclusief btw):

    Type A Sticker voor hekwerken, per vel van 42 stickers    €12,50
    Type B Sticker voor mobiele middelen, niet zijnde hekwerken met keuringsdatum, per stuk       €10,-


    U kunt hiervoor het bestelformulier gebruiken.


    De stickers worden vooraf betaald.

     

    LW RH 1-11-2019

  • Waar vind ik informatie over de houten hekwerken van railAlert?

    Mobiele hekwerken die gebruikt worden als fysieke afscherming dienen gecertificeerd te zijn volgens het certificeringsschema.  

    Zie het productregister voor een actueel overzicht van de beschikbare middelen en de leveranciers hiervan. 

    Een van de gecertificeerde middelen is het houten hekwerk volgens het recept van railAlert. 

    De stichting heeft dit in 2016 laten certificeren en kostenloos beschikbaar gesteld aan de railinfrabranche. In 2021 is dit recept aangepast aan de Europese norm NEN-EN16704 2-2. De bijzonderheden en de gebruikshandleiding van het recept voor een houten hekwerk staan in onderstaande documenten.

      

    Document Versie Publicatiedatum
    Houten hekwerk gebruiksvoorschrift 2.0 8-7-2021
    Spooropstelling met houten hekwerk 1.01 8-7-2021
    RAMSHE-Houten hekwerk analyse 2.0 8-7-2021
    Veelgestelde vragen over fysieke afscherming incl. houten hekwerk 2.0 8-7-2021
    Testrapport recept houten hekwerk 2021 1.0 8-7-2021

     

    LW RH 29-10-2019

     

     

     

  • Installaties voor een gegarandeerde waarschuwing (GW) beschikken over de functie om aangekondigde treinen handmatig af te melden. Mag deze functie ook in Nederland toegepast worden?

    Gecertificeerde GW-installaties voldoen aan Europese regelgeving en normen. Het gebruik van deze optie is toegestaan, mits onderbouwd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), in de werkplekbeveiligingsklasse Gegarandeerde Waarschuwing.

     

  • Hoe werkt de stickerregeling voor gecertificeerde middelen?

    Alle gecertificeerde middelen dienen te zijn voorzien van en sticker van railAlert, zodat voor medewerkers in en langs het spoor duidelijk is dat het om een veilig middel gaat. Een uitzondering geldt voor het houten hekwerk van het recept railAlert; dit dient te zijn voorzien van een inspectiekaart. 

     

    Gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen (uitgezonderd hekwerk  recept "railAlert") moeten regelmatig gekeurd en/of gekalibreerd worden om vast te stellen of deze middelen nog veilig werken. De voor de keuring verantwoordelijke partij (meestal de certificaathouder) kan dit aantonen met een keuringsticker van railAlert. Op deze sticker is gemarkeerd tot wanneer de keuring geldig is.   

     

    Er zijn twee type stickers:

     

    A. Voor op hekwerken en onderdelen van GW-installaties: alle staanders van het hekwerk dienen voorzien te zijn van een railAlert-keuringssticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring (of gebruikstermijn) geldig is. De sticker moet vanaf het werkgebied zichtbaar zijn. Daarnaast moeten delen van GW-installaties (niet de hoofdunit) tijdig gekeurd worden en voorzien zijn van stickers A.

     

    B. Voor op ZKL's en de hoofdunit van GW-installaties: een sticker met jaartallen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is. De  termijn is omschreven in de safetycase van het middel.

     

    In de catalogus van gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen staat aangegeven welke onderdelen van GW-installaties voorzien moeten worden van een sticker A of een sticker B.

     

    De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden, een bestelformulier vindt u hier.

     

    Voor de houten hekwerken van het recept railAlert geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

     

    LW RH 29-10-2019

  • Wat is en doet de Werkkamer Productcertificering?

    De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

     

    De werkkamer is verantwoordelijk voor:

    • opstellen van het beleid voor de borging van veilige en infra-compatibele werkplekbeveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur, ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur;
    • het opstellen van richtlijnen en procedures, en het ontwikkelen van certificeringsschema’s;
    • aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten;
    • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.    LW? RH 29-10-2019

  • Wie zitten namens de railinfrabranche in de Werkkamer Productcertificering?

     

    Naam Functie Vertegenwoordigt Termijn tot
    J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail) juni 2025
    P. van Steensel Lid namens VRI (Volkerrail) maart 2028
    M. van de Kerhof Lid Leveranciers (Dual Inventive) januari 2026
    A. Saarloos Lid ProRail Kwaliteit & Veiligheid december 2027
    VACANT Lid ProRail lijnmanagement
    H.P. van Leiden Lid BWR (Saferail) oktober 2026
    VACANT Lid NL Ingenieurs 
    J. van Gisbergen Lid

    Ricardo Certification B.V.

    januari 2027
    K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert

     

    Huishoudelijk reglement werkkamers

  • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Productcertificering voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

    Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Productcertificering.

     

     

  • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

    https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

     

    of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Regelgeving aanrijdgevaar hoofdspoor

Regelgeving aanrijdgevaar lokaal spoor

Regelgeving elektrocutiegevaar hoofdspoor

  • Elektrocutiegevaar: welke regels heeft de railinfrabranche opgesteld?

    • VVW-HS
    • VVW-LS (in ontwikkeling)
    • Electrotechnisch VeiligheidsHandboek (EVH) Lokaal Spoor
    • Beheer en uitgifte Landelijke Lijst
  • Elektrocutiegevaar: waar vind ik de regelgeving?

    Wet- en regelgeving

    Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid (elektrocutiegevaar) bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

    • Spoorwegwet
    • Arbowet
    • Wet lokaal spoor

     

    Voor de Spoorwegwet kunt u kijken op de site Overheid. Op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat een overzicht van de overige wetten en besluiten.

     

    Regelgeving railAlert 

    Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

     

     

     

  • Wat is en doet de Werkkamer Elektrische Veiligheid?

    Doel van de Werkkamer Elektrische Veiligheid is:

    • Het creëren van bewustwording en verhogen van kennis over elektrische veiligheid in de branche
    • Versterken van de veiligheidscultuur- en gedrag op het gebied van EV in de branche
    • Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel Hoofdspoor als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrotechnische ongevallen
    • Adviseren ten aanzien van EV installaties
    • Het onderbrengen van regelgeving bij railAlert
    • Uniformeren van regelgeving en regimes voor Lokaal Spoor en Hoofdspoor
    • Streven naar een uniform aanwijsbeleid in de branche (eenduidigheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van EV functionarissen
    • Inzage hebben in en het benoemen van alle lopende EV veiligheidsinitiatieven en daar waar de WK invloed op kan oefenen dit ook realiseren.

     

    Specifieke thema’s worden belegd bij (tijdelijke) werkgroepen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

    • Werkgroep Laagspanning
    • Werkgroep Kwaliteitsverbetering Werkvoorbereiding
    • Werkgroep Leren van Incidenten
  • Wie zitten er namens de railinfrabranche in de Werkkamer Elektrische Veiligheid?

    Bezetting

    Naam Functie Vertegenwoordigt
    Robert Taen Voorzitter Voorzitter (Apollo 13)
    Hans Nennie Lid Lokaal Spoor (HTM)
    Hans Dufrenne Lid BWR (D&G Spoorinfra)
    Marcel Dijkstra Lid VRI (Dura Vermeer Railinfra)
    Jeroen Rolink Lid ProRail
    Leo Vliegenthart Lid Lokaal Spoor (RET)
    Hans Bentsneider Lid Strukton
    Leen Boer Lid Infraspeed Maintenance (HSL)
    Rob de Jeu Lid ProRail
    Maikel Rijkhoff
    Lid Lokaal Spoor (GVB)
    Danny van Dam Lid VRI (BAM)
    Stephan van den Broek Lid NL Ingenieurs (Movares)
    Peter Bos Lid ProRail
    Jos de Jong Lid VRI (Volker)
    Jeroen Wijnmalen Lid Swietelsky
    Albert Holtrust Lid Railcenter
    Marcel Edwards Secretaris Stichting railAlert

      

    Huishoudelijk reglement werkkamers

     

  • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Elektrische Veiligheid voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

    Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Regelgeving EV.

  • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

     

    https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

     

    of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Systeemcertificering

Antwoorden op de vragen nav deze Safety Alert

Antwoorden op de vragen nav deze praktijktip

  • Wat is VIEW?

    VIEW is een webapplicatie van ProRail waarin gebruikers via een browseromgeving informatie kunnen bekijken uit de volgende Post-21 (deel)applicaties:


    • BVK (BaanVak Kijker), om de actuele treinenloop (met vertragingen) op een baanvak te volgen.
    • TNV (TreinNummer Volgen), om de actuele treinenloop op de emplacementen te volgen en actuele infratoestanden in te zien.
    • Planscherm, om rijweginstellingen (planregels) per station – eigenlijk PPLG – te volgen.

     

    Het is niet toegestaan om VIEW te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden, veiligheidsfuncties en veiligheidshandelingen, maar VIEW kan wel helpen om voortijdig in te grijpen en daarmee snel een einde te maken aan potentieel onveilige situaties.

     

    Specifieke vragen rondom VIEW kunnen gemaild worden naar VIEW@prorail.nl

  • Is het veilig om een zkl op de vrije baan te gebruiken?

    Ja, dat de zkl op een aantal secties door ontwerpkeuzes in de treinbeveiliging niet altijd zichtbaar wordt in VIEW doet niets af aan de functionaliteit van het werkplekbeveiligingsmiddel.

     

    Controleer de juiste werking van de zkl altijd aan de hand van het knipperende controlelampje op de zkl, of in de applicatie van de leverancier.

  • Dient de spoorbezetting van de op afstand schakelbare ZKL 3000 RC ook te worden gecontroleerd middels het knipperende lampje op de lans?

    Wij adviseren in de praktijktip om de juiste werking van de zkl altijd aan de hand van het knipperende controlelampje op de zkl, of in de applicatie van de leverancier te controleren.

     

    De ZKL 3000 RC is een voorbeeld van een zkl die gecontroleerd kan worden door middel van een applicatie van de leverancier (Dual Inventive) en hoeft dus niet fysiek gecontroleerd te worden.

Vvw-at toepassing

Vvw-at inhoud voorschrift

Vvw-at werkwijze

Vvw-at TEV

Vvw-at BZB

Vvw-at opleidingen

Vvw-at implementatie