Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Filter op onderwerp

Algemeen

Regelgeving Aanrijdgevaar Hoofdspoor

 • Aanrijdgevaar Hoofdspoor: welke regels heeft de branche (hoofdspoor) opgesteld?

  Wet- en Regelgeving

  Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond railinfrastructuur (hoofdspoor) zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet

   

  RailAlert regelgeving

  Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

  De regelgeving is door en voor de branche opgesteld voor het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van railinfrastructuur. Voor de railinfrabranche geldt het Normenkader Veilig Werken (NVW) hierbij als bedrijfsoverstijgende uitwerking van deze regelgeving, in combinatie met het Voorschrift Veilig Werken (VVW-Trein). De scope beperkt zich tot aanrijd- en elektrocutiegevaar. Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is van toepassing op alle railinfrabeheerders, opdrachtgevers en opdrachtnemers en werkgevers die proces- en projectmatige werkzaamheden (laten) uitvoeren aan railinfrastructuur die vallen onder de Spoorwegwet.


  Het doel van de regelgeving is:

  • Aantoonbaar bereiken en/of handhaven van het hoogst haalbare veiligheidsniveau ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar.
  • Het sturen op het verbeteren van de veiligheidsprestaties bij het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij de railinfrastructuur.

   

   

   

 • Aanrijdgevaar Hoofdspoor: waar vind ik de regelgeving?

 • Wat is en doet de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor)?

  De scope van de werkkamer is:

  • De uitwerking van wetgeving in regelgeving en opstellen van regelgeving die betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van railinfrastructuur.
  • Creëren van draagvlak voor regelgeving.
  • Analyseren en rapporteren n.a.v. het veiligheidsdashboard voor de branche. Trends signaleren en bij betreffende werkkamers en/of organisaties neerleggen.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Stimuleren en ondersteunen van de bedrijven, bij het organiseren van veilig werken
  • Beheer van uitgewerkte regelgeving.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan. 
 • Wie zitten er namens de branche in de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor)?

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  L. Titulaer Voorzitter ProRail
  M. Arnolds-Balkenende Lid ProRail
  H. van Soest Lid ProRail
  R. van Amerongen Lid ProRail
  T. van Iersel Lid ProRail
  G. Timmerman Lid VRI (Strukton Rail)
  F. Hoekstra Lid VRI (VolkerRail)
  K. Meekma Lid NL Ingenieurs (Arcadis)
  E. Vittali Lid BWR (Railsupport)
  J. Heeren Lid VRI (BAM Infra Rail)
  A. Marasabessy Lid Opleidingsinstituten
  - Waarnemer ILT
  - Waarnemer Inspectie SZW
  M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

   

   

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor) voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Uitwerken Regelgeving (Hoofdspoor)?

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Regelgeving Elektrocutiegevaar Hoofdspoor

 • Elektrocutiegevaar: welke regels heeft de branche opgesteld?

  De directie van ProRail en het bestuur van Stichting railAlert hebben in 2013 besloten de regelgeving die er is met betrekking tot het beheersen van de risico’s bij het werken aan elektrische installaties (RLN00128) onder de brengen bij railAlert. In 2015 is de 'nieuwe' werkkamer Regelgeving EV gestart met de voorbereiding hiervan.

   

  Doel

  Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoog-spanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.

   

  Door

  • Het onderbrengen van regelgeving bij railAlert.
  • Het creëren van bewustwording en verhogen van de EV kennis in de branche (met name ook de kabelinfra bedrijven/grondwerk-bedrijven).
  • Uniformeren van regelgeving en regimes voor Lokaal Spoor en railinfra. Streven naar een uniform aanwijsbeleid in de branche (eenduidigheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van EV functionarissen.
  • Inzage hebben en kunnen benoemen van alle lopende EV veiligheidsinitiatieven en daar waar de WK invloed op uit moet oefenen dit ook realiseren.

   

   

 • Elektrocutiegevaar: waar vind ik de regelgeving?

  Wet- en Regelgeving

  Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid (electrocutiegevaar) bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet
  • Wet lokaal spoor

   

  Voor de spoorwegwet kunt u kijken op de Overheid site. Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

   

  RailAlert regelgeving

  Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor (in ontwikkeling).

   

  Momenteel is de RLN00128 van kracht (ProRail regelgeving).

 • Wat is en doet de Werkkamer Regelgeving EV?

  De scope van de werkkamer is:

  • Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.
   • Creëren van draagvlak voor regelgeving.
   • Analyseren en rapporteren n.a.v. het veiligheidsdashboard voor de branche. Trends signaleren en bij betreffende werkkamers en/of organisaties neerleggen.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Stimuleren en ondersteunen van de bedrijven, bij het organiseren van veilig werken.
  • Beheer van uitgewerkte regelgeving.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan. 
 • Wie zitten er namens de branche in de Werkkamer Regelgeving EV?

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  J. Heijmans Voorzitter NL Ingenieurs (SWECO)
  R. Vrolijk Lid Lokaal Spoor (HTM)
  H. Dufrenne Lid BWR (D&G Spoorinfra)
  M. van Ham Lid VRI (Dura Vermeer Railinfra)
  R. Voogt Lid VRI (BAM Infra Rail)
  A. van Velsen Lid ProRail
  L. Vliegenthart Lid Lokaal Spoor (RET)
  A. Weenen Lid ProRail
  I. De Jong Lid Lokaal Spoor (de Jong Veiligheidsdiensten)
  H. Cozijnsen Lid ProRail
  M. Rijkhoff Lid Lokaal Spoor (GVB)
  A. Bulté Lid Strukton
  M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Regelgeving EV voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Regelgeving EV?

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

Regelgeving Aanrijdgevaar Lokaal Spoor

FAQ NVW, VVW-Trein en Brancherichtlijnen

Systeemcertificering

Persoonscertificering

 • Wat is Persoonscertificering?

  Het doel van Persoonscertificering is dat personen met een veiligheidstaak of een veiligheid kritische taak hebben aangetoond te beschikken over de vereiste vakbekwaamheid voor de betreffende taak.

   

  • Stichting railAlert stelt, op basis van Normkader Veilig Werken (NVW en VVW Trein, Tram en Metro) eisen aan personen met een veiligheidstaak.
  • ProRail stelt, op basis van de ACD00114 (onderdeel van haar erkenningsregeling) en op basis van van haar Veiligheids Management Systeem (VMS ProRail) eisen aan personen met een Veiligheid Kristische Technische Taak (VKTT).
 • Wat zijn Certificeringsschema's? Welke Certificeringsschema's zijn er?

  De vakbekwaamheidseisen zijn per taak vastgelegd in certificeringsschema’s. In elk certificeringsschema is tevens de bijbehorende beoordelingssystematiek vastgelegd. Deze taken zijn onderverdeeld in:

   

  1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW en VVW Trein, Tram en Metro).
  2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is.
  3. Veiligheid Kritische Technische Taken uitsluitend voor ProRail medewerkers.

   

  Veranderingen in regelgeving of techniek, maar ook ervaringen uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen in certificerings-schema's en beoordelingssystematiek. 

   

  Bekijk hier alle certificeringsschema's?

   

  Lees hieronder verder indien u over bovengenoemde meer informatie wenst:

   

  1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW en VVW Trein, Tram en Metro)

  Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is bedoeld voor mensen en organisaties die werken bij of in opdracht van een railinfrabeheerder (trein, tram of metro) in of nabij de railinfra waarbij sprake kan zijn van aanrijd- en of elektrocutiegevaar.

   

  De railinfrabeheerder heeft in het kader van zijn (beheer)taak een verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid waaronder de arbeidsveiligheid. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid is in samenwerking met de branche, regelgeving opgesteld voor het omgaan met de installatie-specifieke risico’s: Het Normenkader Veilig Werken (NVW), de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) voor Trein, Tram en Metro en de Brancherichtlijnen. Als een uitvloeisel hiervan zijn per type railvervoer (Trein, Tram en Metro) taken benoemd waarvoor een persoon gecertificeerd moet zijn om deze uit te mogen voeren.

   

  2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is

  ProRail heeft een aantal taken als Veiligheidkritisch technisch bestempeld. Dit zijn taken waar bij de uitoefening daarvan (het uitvoeren van taken) een groot afbreukrisico m.b.t. de RAMS-aspecten en/of kosten zit en waarvoor derhalve

  een diploma en/of certificaat vereist is. Voor het mogen uitoefenen van deze taken is een certificaat vereist. In de ProRail ACD00114 lijst staat aangegeven om welke taken dit gaat.

    

  ProRail hanteert de volgende onderverdeling in vakbekwaamheden:

  • Draagsysteem
  • Geleidesysteem
  • Energievoorzieningsysteem

    

  De vakbekwaamheden Treinbeveiligingssysteem zijn gesplitst in branche Aannemers (Spooraannemers en Onderhouds-aannemers) en branche Ingenieursbureaus.te functies/taken is de 'Stichting railAlert' de certificaatverstrekker, behoudens die voor:

  • de lastaken, waarvoor het 'NIL: Nederlands Instituut Lastechniek' de certificaat-/diplomaverstrekker is;
  • de UltraSoon Handheld taak, waarvoor de 'Stichting Hobéon SKO Certificatie' de certificaatverstrekker is.

    

  3. Veiligheid kritische technische taken uitsluitend voor ProRail medewerkers

  ProRail heeft, voor haar eigen medewerkers, enkele taken als Veiligheid Kritisch Technisch bestempeld. Deze taken zijn benoemd in het Veiligheid Management Systeem (VMS) van ProRail.

 • Waar vind ik alle Certificeringschema's?

 • Wie neemt de toetsen af? Waar vind ik info over de toetsen, locaties, etc.?,

  De toetsen worden afgenomen door het Bureau Toetsing en Certificering (BTC). Gegevens over toetsen zoals tijden, locaties, leveringsvoorwaarden en de inzageprocedure vindt u op de website van BTC. 

 • Waar vind ik informatie over opleidingen en trainingen over NVW veiligheidstaken en Veiligheid Kritische Taken?

  Opleidingen en trainingen voor NVW veiligheidstaken en de Veiligheid Kritische Technische Taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van railAlert. U kunt hierover onder andere nadere informatie vinden op de website van railcenter.

 • Waar vind ik aanvullende informatie over het indienen van een klacht, bezwaar of beroep?

  RailAlert heeft procedures voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep met betrekking tot examinering en certificering van personen. In de reglementen kunt u vinden hoe en bij wie u uw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en op welke wijze, en door wie, afhandeling plaats vindt.

   

   

  Document
  Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering 
  Klachtenregeling
  Bezwaarformulier
  Klachtenformulier


  Een klacht, bezwaar of beroep dient altijd schriftelijk (per e-mail of als brief) binnen de daarvoor geldende termijn te worden ingediend. Voor het indienen van een klacht of een bezwaar moet u gebruikmaken van de formulieren.

    

  Na invullen kunt u het versturen naar info@railalert.nl

 • Waar vind ik aanvullende informatie over de geldigheid van certificaten?

  In elk certificeringsschema worden voorwaarden benoemd. Eén daarvan is de geldigheidsduur. In het document "Geldigheidsduur van certificaten, medische en psychologische keuringen" is aangegeven hoe lang uw certificaat geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid en voor het verlengen van de geldigheid (her-certificering) staan beschreven in het betreffende certificeringsschema.

   

  Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan is een certificaat ongeldig. Zodra een certificaat ongeldig is mag de betreffende taak niet uitgevoerd worden.

   

  Document
  Geldigheidsduur van Certificaten Medische en Psychologische keuringen

 • Wat staat er in het reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid?

  In het Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid staan de procedures beschreven voor de voorbereiding en de uitvoering van de beoordeling van vakbekwaamheid.

   

  Document
  Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

 • Medische of psychologische eisen NVW taken: Wat zijn de eisen?

  Voor een aantal veiligheidstaken die onder de Normenkader Veilig Werken (NVW) regelgeving vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

   

  Document Versie Publicatie datum
  Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.5 1-7-2018
  Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.4 28-02-2017
 • Medische of psychologische eisen NVW taken: Wie mag deze keuringen uitvoeren?

  Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

   

  a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn (zie erkende keuringsinstellingen) èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

  b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’.

   

  Aanvraagformulier voor aanvragen Erkenning Keuringsinstituut.

   

  U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht:

   

  Medisch:

  ArboNed

  Arbo Unie

  Zorg van de Zaak

  Medical Easy

   

  Psychologisch:

  ArboNed

  Human Company

  PKG Bedrijfspsychologen

  TestNed

   

  Arts-deskundige

  Ten aanzien van de belastbaarheidseis Kleuren zien kan de uitslag van de test aanleiding geven tot een nader oordeel. Hierbij kan de keuringsarts, na akkoord van de werkgever van de keurling, besluiten een arts deskundige in te schakelen. De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts alleen advies. Door de  specialisatie van arts-deskundigen kunnen deze artsen de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen en risico’s ten aanzien van werken op of nabij het spoor.

   

  Om als arts-deskundige advies te mogen geven is een overeenkomst met Stichting railAlert vereist. Een keuringsarts kan zich voor advies van een aangewezen arts-deskundige wenden tot: Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland BV (IKA Ned)

   

  De arts-deskundige staat genoemd in artikel 3.3.3.a van de ‘Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken in het kader van VVW-Trein, VVW-Tram en VVW-Metro, versie 2.5 d.d. 1-7-2018’

 • Wat is en doet de Werkkamer Persoonscertificering?

  De scope van de werkkamer is de certificering van personen voor taken waarvan een medewerker moet kunnen aantonen dat hij beschikt over de vereiste vakbekwaamheid. Het betreft taken die;

  • in het NVW en/of VVW (Trein, Tram en Metro) zijn opgenomen.
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en binnen de scope van stichting railAlert vallen.
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn,  buiten de scope van stichting railAlert vallen, maar waarvan certificering wel door het bestuur  van stichting railAlert  geaccepteerd is.

   

  N.B. In railAlert zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, NL ingenieurs, de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligings-bedrijven en Personeelstellens Railinfra en de railinfrabeheerders in Nederland.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het beleid ten aanzien van de borging van de vakbekwaamheid in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • aanwijzen van gedelegeerde opdrachtgevers of projectleiders t.b.v. het ontwikkelen van certificeringschema’s en examens.
  • In overleg met gedelegeerde opdrachtgevers (GO’s) instellen van klankbordgroepen,
  • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.
 • Wie zitten er namens de branche in de Werkkamer Persoonscertificering?

   

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  H. Roodhardt Voorzitter Stichting railAlert/ProRail
  R. Dirven Lid ProRail
  A. Estirado Lid BWR (SpoorTotaal)
  J. Raats Lid NL Ingenieurs (Movares)
  W. Franken Lid ProRail
  J. Gabriels Lid Railcenter
  J. van Holsteijn Lid ProRail
  B. Kollee Lid VRI (BAM Rail)
  I. Overveld Lid VRI (BAM Rail)
  J. Pas Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
  M. van Vugt Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
  L. Wentinck Lid Lokaal Spoorbedrijven (RET)
  P.A. Nusse Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

   

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Persoonscertificering voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Persoonscertificering?

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

DVP

 • Wat is DVP?

  DVP staat voor Digitaal Veiligheidspaspoort. Dit is een programma van de railbranche om de bewustwording ten aanzien van veiligheid te verbeteren en zo bij te dragen aan minder veiligheidsincidenten. 

   

 • Waarom DVP?

  Werken aan de railinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Medewerkers die zeer regelmatig werken in de risicozones van het spoor (trein, metro of tram), vinden dit vaak zo gewoon, dat het goed is om aandacht te blijven besteden aan veiligheidsbewustzijn.

 • Wat is een DVP-pas?

  De DVP-pas is een persoonsgebonden pas waarmee u kunt aantonen dat u de juiste certificaten heeft. De veiligheidsverantwoordelijke op een werk of een veiligheidsinspecteur van railAlert scannen daarvoor uw DVP-pas. U moet uw DVP-pas dan ook altijd bij u hebben als u op en rond het spoor van trein of metro aan het werk gaat. In bepaalde gevallen geldt dit ook op de trambaan.

   

  Meer informatie over de DVP-pas

 • Voor wie is een DVP-pas verplicht? Minimumleeftijd DVP

  Voor de volgende doelgroepen is het verplicht om een DVP-pas met geldige certificaten te hebben:

   

  Werkgebied Doelgroep
  trein iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in zone A, zone B of op een bouwplaats van ProRail
  metro

  iedereen die zich op de metrobaan begeeft (uitgezonderd: bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten en overheidshulpdiensten) + iedereen die op het metroperron werkzaamheden met een vhp-metro uitvoert

  tram iedereen die werkzaamheden verricht als veiligheidspersoon tram (vhp-tram)
  perron perronmedewerkers (zie toelichting)

   

  Uitzondering hierop zijn personen die af en toe (minder dan 10 keer per kalenderjaar) in het spoor (trein of metro) komen voor bezoek of werk. Zij kunnen toegang verkrijgen met een dagpas.

   

  Minimumleeftijd DVP

  De minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor een DVP (of dagpas) is vastgesteld op 16 jaar. Dit betreft de deelname aan de vereiste veiligheidstraining en toets(en) voor uw werkgebied(en).

 • Vanaf wanneer is een DVP-pas verplicht?

  Werkgebied Verplicht vanaf
  trein 1 mei 2014
  metro 1 september 2020
  tram 1 januari 2021 (alleen voor vhp-tram)
 • Wat kost een DVP-pas?

  De DVP-pas wordt verstrekt na uw succesvolle deelname aan de vereiste veiligheidstraining en toets(en) voor uw werkgebied(en). U kunt de DVP-pas dus niet los kopen.

   

  Op de website van Railcenter vindt u een beslisboom waarmee u kunt bepalen welke training voor u verplicht is en welke toets(en) u moet afleggen.

 • Hoe werkt de DVP-pas?

  Op de DVP-pas staat een QR-code. Als de veiligheidsverantwoordelijke of veiligheidsinspecteur deze QR-code scant met de DVP-app op zijn smartphone of tablet, dan wordt er een verbinding gemaakt met de DVP-database.

   

  Omdat de QR-code uniek is, worden alleen uw gegevens zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld uw railAlert-certificaten. Hiermee kunt u aantonen dat u vakbekwaam bent voor de taak die u op dat moment uitvoert. Daarnaast kan uw werkgever ervoor kiezen om ook niet-railAlert-certificaten via het DVP zichtbaar te maken.

   

  Meer informatie over de werking van de DVP-app vindt u hier

 • Wat moet ik doen om een DVP-pas te krijgen?

  Om een DVP-pas te krijgen, heeft u twee personen uit uw organisatie nodig:

  • de contactpersoon voor BTC
  • de key-user van het DVP-systeem

   

  Deze twee rollen kunnen ook door dezelfde persoon worden ingevuld. Bijvoorbeeld als u ZZP-er bent: dan vervult u alle rollen zelf. Zeker bij grote bedrijven zullen het echter vaak verschillende personen zijn.

   

  Hieronder ziet u welke acties u moet (laten) uitvoeren en wie u daarbij nodig heeft.

   

  Hieronder ziet u welke acties u moet (laten) uitvoeren en wie u daarbij nodig heeft.

   

  Klik op de stappen voor aanvullende informatie over deze acties.

  1. Actief deelnemen aan veiligheidstraining en slagen voor toets(en)
  2. Registreren van gegevens in DVP-database
  3. Activeren van DVP-account
  4. Uploaden van pasfoto 
  5. Productie van DVP-pas
  6. Activeren van DVP-pas
 • Ik heb al een DVP-pas voor trein. Hoe kan ik die uitbreiden naar metro/tram?

  Heeft u al een DVP-pas met geldige certificaten voor het werkgebied trein? Dan hoeft u de veiligheidsbewustzijnstraining niet opnieuw te volgen. Op de website van Railcenter vindt u een beslisboom waarmee u kunt bepalen welke toets(en) u nog wel moet afleggen: Kies voor 'DVP uitbreiden'.

 • Op welke wijze koppel ik mij als NVW-veiligheidsfunctionaris aan een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelsteller?

  Instructie: koppelen aan erkende werkplekbeveiligingsorganisatie en personeelsteller

   

  railAlert wil meer zicht krijgen op personen die namens een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller actief zijn. Voor het aan- en afmelden van DVP-houders is het met ingang van 16 juli 2018 verplicht dat de NVW-veiligheidsfunctionaris via het DVP is gekoppeld aan een door railAlert/ProRail erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller.

   

  Dit is een reeds bestaande voorwaarde die is opgenomen in de certificeringregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen. In de DVP-portal wordt een extra veld toegevoegd aan de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’. In dat extra veld wordt zichtbaar dat de NVW-veiligheidsfunctionaris is gekoppeld aan een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller.

   

  Zo werkt het

   

  Personen die geen NVW-veiligheidsfunctionaris zijn

  Dit betreft personen die wel de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’ vervullen maar zelf geen NVW-veiligheidsfunctionaris zijn. Deze personen worden automatisch gekoppeld aan het veld 'Geen verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris (VVF)'. Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij niet de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen via de aanduiding 'Geen VVF'. 

   

  De NVW-veiligheidsfunctionaris werkt bij een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller

  Er verandert dan niets. Medewerkers van deze organisaties zijn automatisch gekoppeld. U kunt de rol ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’ volgens de bestaande regels toekennen. Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen door de aanduiding 'Geen VVF'. 

   

  De NVW-veiligheidsfunctionaris werkt niet bij een erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller

  De key user van de werkgever moet dan een koppeling maken met de erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller waarmee een overeenkomst bestaat (zie voor een toelichting: certificeringregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen). Hierbij wordt op de app zichtbaar dat zij de rol van NVW-veiligheidsfunctionaris vervullen met de aanduiding 'Geen VVF'.

   

  Instructie: aanpassen tabblad 'Rechten in Portal', dit gaat als volgt:

   

  • Selecteer de functie ‘Medewerkers’ en zoek de persoon op die u wilt koppelen;
  • Selecteer bij deze persoon het tabblad ‘Rechten’;
  • Selecteer het recht ‘Pashouders aan- en afmelden op projectlocaties’. Indien uw organisatie geen erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of personeelsteller is, verschijnt na het selecteren van dit recht automatisch een drop-down-menu waarin u één van de erkende werkplekbeveiligingsorganisaties of personeelsteller moet selecteren.   

  • Selecteer de organisatie en klik onderaan de pagina op ‘Opslaan’.

   

  Vanaf nu kan deze persoon DVP-houders aan- en afmelden via de DVP-app.

 • Hoe lang is mijn DVP-pas geldig?

  De DVP-pas zelf heeft geen geldigheidsduur. Het gaat om de geldigheid van de certificaten.

   

  Werkgebied Certificaten Geldigheidsduur
  trein

  Veiligheidstraining + 

  Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS)

  5 jaar

  5 jaar

  metro

  Veiligheidstraining + 

  Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM)

  5 jaar

  5 jaar

  tram                    Veiligheidspersoon Tram (vhp-tram) 3 jaar

   

  Wilt u weten wat u moet doen om de geldigheid van uw DVP-pas te verlengen? Kies dan voor ‘DVP verlengen’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp. Dit kan al vanaf 1 jaar voordat de certificaten verlopen. Verlengen kan tot uiterlijk 1 jaar na verlopen van het certificaat. Als het certificaat is verlopen, is uw DVP-pas niet geldig.

   

  Zijn uw certificaten langer dan 1 jaar verlopen? Dan is er geen sprake meer van verlengen. Kies dan voor ‘DVP behalen’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp

 • Wat moet ik doen als ik ook in een ander werkgebied wil gaan werken?

  Heeft u al een DVP-pas met geldige certificaten voor één van de werkgebieden (trein/metro/tram) en wilt u ook aan de slag in een ander werkgebied? Kies dan voor ‘DVP uitbreiden’ bij het invullen van de beslisboom op: https://www.railcenter.nl/dvp

 • Wat is een dagpas?

  Heeft u geen DVP-pas en wilt u toch een locatie bezoeken in de werkgebieden (trein of metro)? Dan kunt u voor incidenteel (werk)bezoek een dagpas aanvragen. De dagpas is een ingevuld en ondertekend papieren formulier. Geen plastic pasje zoals de DVP-pas.

   

  U kunt een dagpas aanvragen bij een bedrijf dat toegang heeft tot de DVP-portal. Dit kan uw eigen organisatie zijn, of bijvoorbeeld het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de locatie die u bezoekt. Uw gegevens worden geregistreerd in de DVP-portal, zodat u met een ingevuld en geprint dagpasformulier de locatie kunt bezoeken. 

   

  Aanvragen van een dagpas kan maximaal 2 weken voorafgaand aan uw bezoek. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. U kunt maximaal tien keer per kalenderjaar gebruik maken van een dagpas.

   

  Meer informatie over dagpassen vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/dagpas/

   

 • Hoe koop ik dagpas credits?

  Zie handleiding 'Het gebruik van dagpas credits in de DVP-portal'.

 • Wat houden veiligheidsinspecties in?

  Om u te helpen bij bewust veilig werken heeft de branche negen Life Saving Rules opgesteld. Het is verplicht om volgens deze Life Saving Rules te werken en elkaar er ook op aan te spreken als dit niet gebeurt. De Life Saving Rules staan op de achterkant van uw DVP-pas.

   

  Veiligheidsinspecteurs van railAlert voeren veiligheidsinspecties uit op het naleven van de Life Saving Rules. In de infographic Veiligheidsinspecties spoor en de infographic Veiligheidsinspecties metro vindt u een korte uitleg hoe dit in zijn werk gaat. 

   

  Uiteraard kan ook het eigen bedrijf of de overheid (veiligheids)inspecties uitvoeren. Maar alleen de afwijkingen die de veiligheidsinspecteurs van railAlert constateren, worden in de DVP-database geregistreerd.

   

  Meer informatie over de veiligheidsinspecties vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/veiligheidsinspecties/

   

  Het volledige beleid, alsmede de branche afspraken, rond veiligheidsinspecties vindt u in de volgende documenten:

  Toetsingsbeleid DVP

  Processchema, bijlage 1

  Rol werkgever, bijlage 2

  Rol railinfrabeheerder, bijlage 3

  Toetsmatrix, bijlage 4

  HHR Toetsingscommissie

  Reglement bezwaar en beroep DVP

  Afspraken veiligheidsinspecties

   

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  Kijk eerst bij de veelgestelde vragen:

   

  Kunt u ook daar het antwoord niet vinden, dan kunt u voor vragen over het DVP-systeem:

   

  En voor vragen over DVP-veiligheidstrainingen, toetsen, data en locaties kunt u:

  • een mail sturen naar info@b-t-c.nl
  • tijdens kantoortijden (maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 en 17:00 uur) bellen met Railcenter/BTC: 033 – 467 4392

Productcertificering

 • Hoe ziet het certificeringsproces van Werkplekbeveiligingsmiddelen er uit?

  Certificeringsregeling Productregister/Stickers

   

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert sticker. Er is voor certificering gekozen om structuur aan te brengen in het proces en kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Met het proces van productcertificering is er een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

   

  Werkwijze

  • Het werkplekbeveiligingsmiddel aanmelden voor certificering kan bij de stichting railAlert via info@railalert.nl 
  • RailAlert zorgt ervoor dat het middel bij ProRail wordt aangemeld voor de toets op de infracompatibiliteit. Het streven is om het toetsingskader te publiceren op de website van railAlert zodat dit een transparant onderdeel van het toetsingskader wordt. 
  • In de werkkamer productcertificering wordt besloten of het om een “vast” middel of “mobiel” middel gaat. Als het een mobiel middel betreft dan volgt het railAlert certificeringsproces. Is het een vast middel dan kun je het middel aanmelden bij ProRail 
  • Als het railAlert certificeringstraject wordt gevolgd, dan selecteert je als leverancier een Inspectie Instelling die uiteindelijk het veiligheidsdossier zal beoordelen.  
  • De Inspectie Instelling toetst het middel aan geldende wet- en regelgeving zoals Nationale en Europese normen, en geeft uiteindelijk namens railAlert een productcertificaat af. 
  • Op basis van het productcertificaat kan je bij railAlert de stickers bestellen die vervolgens op de gecertificeerde middelen moeten worden aangebracht. 

   

  Voor meer informatie zie de certificeringsregeling.

   

  Op dit moment zijn er door railAlert alleen mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen voor Hoofdspoor gecertificeerd. Het streven is om in de toekomst ook middelen voor Lokaal Spoor (tram en metro) te certificeren.

   

  Voor hoofdspoor zijn gecertificeerd:

  • Fysieke afschermingen (hekwerken)
  • Zelfsignalerende kortsluitlansen
  • Automatische Gegeranadeerde Waarschuwingsinstallaties

   

  Zie de catalogus voor een overzicht van de reeds gecertificeerde middelen. 

   

  Afbakening van de gevaarzone

  Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn erg divers; een verplichte certificering zal voor de branche voornamelijk beperkingen geven.

  Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

   

  • Deze mag bij belasting niet in de gevarenzone komen
  • Hoogte minimaal 80 cm
  • Aanwijzingen en instructie in het Nederlands
  • Materiaal moet electrisch geïsoleerd  zijn zodat spanning niet getransporteerd kan worden
  • Materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn
 • Wat is productcertificering?

  Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert sticker.
  Er is voor certificering gekozen om structuur aan te brengen in het proces en kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Met het proces van productcertificering is er een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

 • Wat is de certificeringsregeling voor werkplekbeveiligingsmiddelen?

  Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is een aantal onderwerpen relevant:

  1. Een stroomschema: of een middel gecertificeerd moet worden?

  2. Het certificeringschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar
  3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De infrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
  4. Keuze en overzicht met inspectie instellingen

  Om het proces gestructureerd te laten verlopen kunt u, als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

   

  Document Versie                 Publicatie datum

  Productcertificeringschema

  werkplekbeveiligingsmiddelen

  1.4

  2-07-2018

  Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail

  BIFC-WPBM-000.4

  22-11-2016

  Handhavingsdocument

  1.0

   

  Aangemelde middelen bij railAlert

  1.27

  4-7-2018

   

  Na aanmelding bij railAlert zal worden vastgesteld of een middel vast of mobiel is.

  Indien vast, dan kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating.

  Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringschema.

  Voor nieuw gecertificeerde middelen vraagt stichting railAlert een fee van €2100 per middel, deze fee wordt via de inspectie instelling verrekend.

 • Welke middelen moeten er gecertificeerd zijn?

  Het bestuur van stichting railAlert heeft in 2014 besloten dat alle werkplekbeveiligingsmiddelen in de spoorinfra-branche gecertificeerd moeten zijn, zodat onafhankelijk is aangetoond dat deze middelen veilig zijn.

   

  Tot nu toe zijn er meer dan 20 mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar op het hoofdspoor gecertificeerd, zoals hekwerken, kortsluitlansen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties. Vaste middelen worden door ProRail beoordeeld.

  Wisselklemmen, Sein 513 borden en materialen die gebruikt worden voor afbakening van de gevarenzone worden niet gecertificeerd door railAlert.

   

  De werkkamer productcertificering zal in de toekomst ook middelen die moeten beschermen tegen elektrocutie gaan certificeren. Daarnaast zullen er ook werkplekbeveiliginsgmiddelen voor Lokaal Spoor (Tram en Metro) gecertificeerd gaan worden.

   

   

   

 • Welke producten zijn er al gecertificeerd?

  Productregister

  In het productregister staan alle middelen waarvoor de leverancier/producent een productcertificaat heeft.

   

  Naam product Certificaat nummer Leverancier

  Inspectie

  Instelling

  Datum 

  van ingang

  ZKL3000 01C10072014/13052/15002  Dual Inventive Dekra Rail  BV 10-07-2014

  Magnetic

  Safety Barrier

  02C30072014.19603/25001

  Rail Safety

  Systems (RSS) 

  Aboma Rail 30-07-2014
  Cliplans 01C04122014/140296/15003

  VolkerRail SAFAC

  Dekra Rail  BV 17-11-2014

  Safetech

  Fence

  02C30122015/20492/25002 Saferail BV Aboma Rail 09-01-2015
  FWA II 02C06012015/21090/25003 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
  Smartfence 02C06012015/21091/25004 Volkerrail SAFAC Aboma Rail 09-01-2015
  ZKL3000 RC 15O223O1C/í 3031312 Dual Inventive Dekra Rail  BV 23-02-2015
  ZKL II 01C02072015/140279/15004 Railpro Dekra Rail  BV 02-07-2015
  Minimel 95 01C01092015/150224/15005

  Schweizer

  Electronic AG

  Dekra Rail  BV 01-09-2015
  Klick und Schnapp 01C02122015/150056/15006

  Railsupport

  Dekra Rail BV 02-12-2015

  Houten hekwerk recept

  "railAlert"

  02C08092016/23522/25005

  Diverse

  HHC-DRS 08-09-2016

  JMV Safety System

   02C26092016/18644/25006 

  JMV Groep BV

  HHC-DRS 26-09-2016

  JMV Safety System Wood

  02C10102017/22865/25007

  JMV Groep BV

  HHC-DRS 10-4-2017

  Houten hekwerk "van Roon"

  02C 20072017/25290/25010 

  van Roon Railinfra

  HHC-DRS 20-7-2017

  Hekwerk P7

  02C 07072017/25742/25009 

  BAM Railinfra

  HHC-DRS 7-7-2017

  Protegg menskerend hekwerk

  02C 22092017/26215/25010 

   

  BAM Infra E&W

  HHC-DRS 22-09-2017

  Hekwerk Valpro2

  02C 07072017/20940-2/25008

  ACON BV

  HHC-DRS 7-7-2017

  Automatisch waarschuwingsysteem MFW (NL)

  01C 16042018/170049/15009

  Zöllner

  Dekra Rail BV 18-4-2018

  ATWS3000

  01C 14062018/170044/15010.02

   

  Dual Inventive

  Dekra Rail BV 2-7-2018

  Minimel Lynx

  01C 12072018/170035/15011

  Schweizer Electronic

  Dekra Rail BV 12-7-2018

   

  N.B. Sein 513 en wisselklemmen hoeven niet gecertificeerd te worden; deze moeten voldoen aan de geldende regelgeving van ProRail. 

   

  Alle door railAlert gecertificeerde middelen zijn opgenomen in een catalogus. Deze is te downloaden via deze link:

  Catalogus met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen

   

  Afbakening van de gevaarzone

  Voor materialen die gebruikt worden voor afbakening en markering gelden enkele generieke eisen. 

  Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn erg divers; een verplichte certificering zal voor de branche voornamelijk beperkingen geven.

  Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

   

  • Deze mag bij belasting niet in de gevarenzone komen
  • Hoogte minimaal 80 cm
  • Aanwijzingen en instructie in het Nederlands
  • Materiaal moet electrisch geïsoleerd  zijn zodat spanning niet getransporteerd kan worden
  • Materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn

   

   

  Stickers

  Middelen die beschikken over een productcertificaat worden voorzien van een railAlert sticker. Het doel van deze sticker is dat de gebruiker ziet dat het middel veilig/gekeurd is. De producent/leverancier bepaalt waar de stickers zichtbaar geplaatst moeten worden. Daarnaast kan de opdrachtgever zien dat het een gecertificeerd werkplekbeveiligingsmiddel is.
   
  Er is een drietal verschillende stickers:
  A. Voor op de hekwerken: alle staanders dienen voorzien te zijn van een railAlert keuringsticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring geldig is        
  B. Mobiele middelen die herkeurd moeten worden: een sticker met jaartalen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is.                   
  C. Mobiele middelen zonder keuringsdatum                                                                                          
   
  De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden.

   

  Voor de houten hekwerken recept "railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien, en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

   

  Prijzen (excl. BTW):

  Type A Sticker voor hekwerken per vel van 42 stickers    €12,50
  Type B Sticker voor mobiele middelen, niet zijnde hekwerken met keuringsdatum per stuk       €10,-
  Type C Sticker voor mobiele middelen zonder keuringsdatum per stuk €10,-


  U kunt hiervoor het bestelformulier gebruiken.


  De stickers worden vooraf betaald.

 • Waar vind ik informatie over de houten hekwerken van railAlert?

  Mobiele hekwerken die gebruikt worden als Fysieke Afscherming dienen gecertificeerd te zijn volgens het certificeringsschema.  

  Zie het productregister voor een actueel overzicht van de beschikbare middelen en de leveranciers hiervan. 

  Een van de gecertificeerde middelen is het houten hekwerk recept van railAlert.

   

  In 2016 heeft railAlert een recept voor een houten hekwerk laten certificeren en kostenloos beschikbaar gesteld aan de branche. 

  De bijzonderheden en de gebruikshandleiding van het recept voor een houten hekwerk staan in onderstaande documenten:

    

  Document Versie Publicatie datum
  Houten hekwerk gebruiksvoorschrift 1.61 04-09-2017
  Spooropstelling met houten hekwerk 1.0 25-05-2016
  RAMSHE-Houten hekwerk analyse 1.1 11-10-2016
  Veelgestelde vragen over Fysieke Afscherming incl. Houten hekwerk 1.7 25-06-2018

 • GW installaties beschikken over de functie om aangekondigde treinen handmatig af te melden. Mag deze functie ook in Nederland toegepast worden?

  Gecertificeerde GW installaties voldoen aan Europese regelgeving en normen. Het gebruik van deze optie is toegestaan, mits onderbouwd in de RI&E, in de werkplekbeveiligingsklasse Gegarandeerde Waarschuwing.

   

 • Hoe werkt de stickerregeling voor gecertificeerde middelen?

  Alle gecertificeerde middelen dienen te zijn voorzien van en sticker van railAlert, zodat voor medewerkers in en langs het spoor duidelijk is dat dit een veilig middel is. Een uitzondering geldt voor het houten hekwerk van recept railAlert, dit dient te zijn voorzien van een inspectiekaart. 

   

  Er zijn drie type stickers:

   

  A. Voor op de hekwerken: alle staanders van het hekwerk dienen voorzien te zijn van een railAlert keuringsticker met gemarkeerde datum tot wanneer de keuring (of gebruikstermijn) geldig is. De sticker moet vanaf het werkgebied zichtbaar zijn.

   

  B. Mobiele middelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden: een sticker met jaartalen en maanden op alle losse onderdelen die regelmatig gekeurd of gekalibreerd moeten worden. Op de sticker dient de datum gemarkeerd te worden tot wanneer het middel of onderdeel van het middel gekeurd is. De  termijn is omschreven in de safetycase van het middel.

   

  C. Mobiele middelen zonder keuringsdatum. 

   

  De stickers kunnen alleen door de producent/leverancier besteld worden, een bestelformulier vindt u hier.

   

  Voor de houten hekwerken recept "railAlert" geldt geen stickerplicht; hiervan is alleen het recept gecertificeerd en zijn de onderdelen algemeen verkrijgbaar bij diverse leveranciers. Deze hekwerken dienen wel van een ingevulde inspectiekaart te zijn voorzien, en de staanders van het hekwerk moeten zichtbaar gemarkeerd zijn met een datum van eerste ingebruikname.

 • Wat is en doet de Werkkamer Productcertificering?

  De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

   

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Opstellen van het beleid tav de borging van veilige en infra compatibele werkplek-beveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • Aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten.
  • Opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.
 • Wie zitten er namens de branche in de werkkamer Productcertificering?

   

  Naam Functie Vertegenwoordigt Termijn tot
  J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail) juni 2021
  H. Verbruggen Lid namens VRI (Strukton Rail) januari 2018
  L. van der Poel Lid Leveranciers (Dual Inventive) januari 2022
  A. Saarloos Lid ProRail A&T december 2019
  M. Arnolds Lid ProRail Afd. Veiligheid april 2022
  M. van Wijlen Lid Branchever. Werkplek beveiligingsbedrijven Railinfra (Oilfield) januari 2019
  R. Wissink Lid NL Ingenieurs (Sweco) December 2020
  J. van Gisbergen Lid

  Ricardo Certification B.V.

   Oktober 2018
  K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert mei 2020

   

  Huishoudelijk reglement werkkamers

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Productcertificering voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Productcertificering?

   

   

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.

FAQ Certificeringsschema's (inhoud)

Arbocatalogus

 • Wat is de Arbocatalogus?

  Vanuit de Arbowet biedt de Arbocatalogus een helder overzicht van de afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de railinfrabranche. Deze ondersteunt iedereen die goede oplossingen zoekt om arbeidsrisico’s op de werkplek zo goed mogelijk op te lossen of te voorkomen.

   

  ProRail stelt naleving van de Arbocatalogus Railinfra als voorwaarde en de Inspectie SZW hanteert deze als toetsingskader.
  De verantwoordelijkheid  voor de Arbeidshygiënische strategie , op welk niveau wordt een oplossing gekozen, ligt bij de bedrijven.

 • Ben je verplicht om de Arbocatalogus te volgen?

  De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

  Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet een aantal zogenoemde doelvoorschriften stelt, maar dat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben gekregen om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. 
  Dit wordt vastgelegd in een Arbocatalogus. Bedrijven kunnen zelf een Arbocatalogus maken of zich aansluiten bij een branche Arbocatalogus (zoals de Arbocatalogus voor de Railinfra). De Arbocatalogus heeft daarmee dezelfde werking (status) als een Arbobeleidsregel.

 • Waar is de Arbocatalogus op gebaseerd?

  De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de branche in de Branche RI&E zijn vastgelegd.
  Deze Branche RI&E geldt voor alle consessiebeheerders van ProRail.
  Indien de CAO Railinfra geldt is de arbocatalogus voor de Railinfra van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden. Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrrein, dan wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving.
  Dit kan bijvoorbeeld de geldende arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

  De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de Railinfra Branche.
  Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de Rail Infra bedrijven zelf, dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden etc.

  railAlert is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de Rail Infra bedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.

 • Waar vind ik de Arbocatalogus?

 • Hoe is de Arbocatalogus opgebouwd?

  Zie website 'Arbocatalogus'. Hieronder volgt een verder toelichting over de opbopuw van de Arbocatalogus.

   

  Zoals onder de knop Arbocatalogus wordt aangegeven zal de arbocatalogus worden aangevuld met goedgekeurde risico’s. De risico’s vindt u in het menu risico’s. De Inspectie SZW zal alle gepubliceerde risico’s in de arbocatalogus als referentiekader bij haar inspecties overnemen.


  De informatie per risico is opgebouwd uit een introductie, relevante wet- en regelgeving en gevaren.
  In de introductie vindt u een omschrijving van het risico.
  Bij wet- en regelgeving vindt u de van toepassing zijnde wetgeving.
  Door op de linken te klikken wordt u doorgelinkt naar www.wetten.nl

  De overige regelgeving is op te vragen bij de betreffende organisatie.
  Een uitzondering hierop zijn de verwijzingen naar de NEN-normen en de AI bladen.
  De NEN-normen zijn in bezit van de NEN en alleen als u in het bezit bent van een licentie op te vragen.
  De AI bladen zijn tegen betaling verkrijgbaar via SDU uitgevers.
  De Inspectie SZW toetst bij haar inspecties echter wel aan de hier benoemde NEN-normen en AI bladen(of een gelijkwaardige oplossing).

   

  Bij aanrijdgevaar wordt verwezen naar de CROW 96b. De CROW-richtlijn 96b is te beschouwen als een ‘brancherichtlijn’ gebaseerd op de Arbowet, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek. Verkrijgbaar tegen betaling via www.crow.nl

  Bij gevaren moet u denken aan handelingen die gevaren veroorzaken of met zich meebrengen. Per gevaar is er een inleiding zodat u weet welke handelingen bedoeld worden.

  Vervolgens kunt u doorklikken naar specifieke activiteiten waarbij deze handelingen vaak voorkomen, vanuit de matrix die op uw scherm verschijnt heeft u inzage in de beheersmaatregelen ofwel oplossingen die van toepassing kunnen zijn.

  De beheersmaatregelen zijn ontworpen conform de arbeidshygiënische strategie. De toepassing van de arbeidshygiënische strategie vindt u in de legenda

  Door te klikken op een beheersmaatregel krijgt u nadere informatie over de invulling hiervan.
  In deze achterliggende informatie zijn ook daar waar relevant links opgenomen naar gedetailleerde gegevens.

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.