Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden

De Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden (CBV NVW en CBV Techniek) zijn binnen het werkveld persoonscertificering primair verantwoordelijk voor:

 

1.  Behandelen van een bezwaar tegen de uitslag. Tegen de behandeling van het bezwaar kan de beoordeelde in beroep gaan bij het bureau van de stichting. De CBV's sturen een afschrift van de uitslag van de behandeling van het bezwaar aan de directeur en indien noodzakelijk in afschrift aan de Werkkamer;

2. Beoordelen kandidaat-examinatoren en (praktijk-)beoordelaars op basis van eisen die zijn opgesteld door de Werkkamer Persoonscertificering;

3. Toezien op kwaliteit van de beoordeling van de vakbekwaamheid;

4. Behandelen van bezwaren tegen de uitslag conform de binnen railAlert vigerende procedure klacht, bezwaar en beroep;

5. Beoordelen van evaluaties, uitslaganalyses en rapportages aangeleverd door het bureau;

6. Signaleren en adviseren met betrekking tot de noodzaak tot aanpassen van onderdelen van het certificeringsschema waarvan bij de uitvoering problemen zijn ontstaan;

7. Signaleren aan en adviseren van de directeur als examinatoren en (praktijk-)beoordelaars niet voldoen aan de gestelde eisen.

 

Beide commissies vallen direct onder de directeur van railAlert, waardoor zij ten opzichte van de Werkkamer Persoonscertificering een onafhankelijke positie innemen. Vanwege de benodigde specialistische kennis is er een verdeling gemaakt in het aandachtsgebied. De CBV NVW richt zich op alle taken die onder het Normkader Veilig Werken (NVW) vallen. De CBV Techniek heeft de focus op de taken die als onderdeel van de erkenningsregeling van ProRail zijn opgenomen in de lijst van veiligheidskritische technische taken, de ACD00114.

 

CBV-NVW

Naam Functie Vertegenwoordigt
A. Hoes Voorzitter BWR (Oilfield Rail & Road B.V.)
E. Wallet Lid BWR 
M. Gerritsen Lid VRI (ASSET Rail B.V.) 
R. Theloesen Lid VRI (VolkerRail SAFAC B.V.)
P. Bucior Lid VRI (BAM Infra Rail B.V.)
P. Nusse Secretaris Stichting railAlert 

 

CBV-Techniek

Naam Functie Vertegenwoordigt
R. Bult Voorzitter VRI (Strukton Rail B.V.)
P. Kohlen Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
G. Kroeze Lid Railcenter
J. Vink Lid Railcenter
E. Fontein Lid (VolkerRail B.V.)
W. Okken Lid ProRail
P. Nusse Secretaris Stichting railAlert