Persoonscertificering

Persoonscertificering

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over persoonscertificering. Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat onderwerp aanvullende informatie.

Persoonscertificering

 • Wat is persoonscertificering?

  Het doel van persoonscertificering is dat personen met een veiligheidstaak, of een veiligheidskritische taak, hebben aangetoond te beschikken over de vereiste vakbekwaamheid voor de betreffende taak.

   

  • Stichting railAlert stelt eisen aan personen met een veiligheidstaak op basis van het Normenkader Veilig Werken (NVW) en het Voorschrift Veilig Werken (VVW) Trein, Tram en Metro.
  • ProRail stelt, op basis van de ACD00114 (onderdeel van haar erkenningsregeling) en op basis van van haar Veiligheids Management Systeem (VMS ProRail), eisen aan personen met een Veiligheid Kritische Technische Taak (VKTT).

  LW? RH 29-10-2019

 • Wat zijn certificeringsschema's en welke zijn er?

  De vakbekwaamheidseisen zijn per taak vastgelegd in certificeringsschema’s. In elk certificeringsschema is tevens de bijbehorende beoordelingssystematiek vastgelegd. Deze taken zijn onderverdeeld in:

   

  1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW) en de Voorschriften Veilig Werken (VVW) Trein, Tram en Metro.
  2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is.
  3. Veiligheid Kritische Technische Taken uitsluitend voor ProRail-medewerkers.

   

  Veranderingen in regelgeving of techniek, maar ook ervaringen uit de praktijk, kunnen leiden tot aanpassingen in certificerings-schema's en de beoordelingssystematiek. 

   

  Bekijk hier alle certificeringsschema's

   

  Meer informatie:

   

  1. Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW en VVW Trein, Tram en Metro)

  Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is bedoeld voor mensen en organisaties die werken bij of in opdracht van een railinfrabeheerder (trein, tram of metro) in of nabij de railinfra waarbij sprake kan zijn van aanrijd- en of elektrocutiegevaar.

   

  De railinfrabeheerder heeft in het kader van zijn (beheer)taak een verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid, waaronder de arbeidsveiligheid. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid is in samenwerking met de branche, regelgeving opgesteld voor het omgaan met de installatie-specifieke risico’s: het Normenkader Veilig Werken (NVW), de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) voor Trein, Tram en Metro en de brancherichtlijnen. Als een uitvloeisel hiervan zijn per type railvervoer (Trein, Tram en Metro) taken benoemd waarvoor een persoon gecertificeerd moet zijn om deze te mogen uitvoeren.

   

  2. Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is

  ProRail heeft een aantal taken als "veiligheidkritisch technisch" bestempeld. Dit zijn taken waar bij de uitoefening daarvan (het uitvoeren van taken) een groot afbreukrisico met betrekking tot de RAMS-aspecten en/of kosten zit en waarvoor derhalve

  een diploma en/of certificaat vereist is. Voor het mogen uitoefenen van deze taken is een certificaat vereist. In de ProRail-ACD00114-lijst staat aangegeven om welke taken dit gaat.

    

  ProRail hanteert de volgende onderverdeling in vakbekwaamheden:

  • draagsysteem;
  • geleidesysteem;
  • energievoorzieningsysteem.

    

  De vakbekwaamheden treinbeveiligingssysteem zijn gesplitst in de branche Aannemers (spooraannemers en onderhouds-aannemers) en de branche Ingenieursbureaus. Voor de functies/taken is de Stichting railAlert de certificaatverstrekker, behoudens die voor:

  • de lastaken, waarvoor het 'NIL: Nederlands Instituut Lastechniek' de certificaat-/diplomaverstrekker is;
  • de UltraSoon Handheld taak, waarvoor de 'Stichting Hobéon SKO Certificatie' de certificaatverstrekker is.

    

  3. Veiligheidkritische technische taken uitsluitend voor ProRail-medewerkers

  ProRail heeft, voor haar eigen medewerkers, enkele taken als Veiligheid Kritisch Technisch bestempeld. Deze taken zijn benoemd in het Veiligheid Management Systeem (VMS) van ProRail.

   

  LW? RH 29-10-2019

 • Waar vind ik alle certificeringsschema's?

 • Wie neemt de toetsen af? Waar vind ik informatie over toetsen, locaties en dergelijke?

  De toetsen worden afgenomen door het Bureau Toetsing en Certificering (BTC). Gegevens over toetsen zoals tijden, locaties, leveringsvoorwaarden en inzageprocedure staan op de website van BTC. 

 • Waar vind ik informatie over opleidingen en trainingen, NVW-veiligheidstaken en veiligheidskritische taken?

  Opleidingen en trainingen voor veiligheidstaken volgens het Normenkader Veilig Werken (NVW) en de veiligheidskritische technische taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van railAlert. U kunt hierover onder andere nadere informatie vinden op de website van railcenter.

   

  Opleidingsbureaus NVW-taken

   

  Alle examens die door Stichting railAlert worden erkend, worden afgenomen door het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Voor alle examens zijn opleidingen ontwikkeld. Railcenter is een van de zeven aanbieders die alle opleidingen verzorgen die bij een examen horen. Kijk voor deze opleidingen op de website van Railcenter.

   

  Naast Railcenter zijn er nog zes aanbieders die opleidingen voor (sommige) NVW-taken verzorgen. railAlert is niet betrokken bij de inhoudelijke kwaliteit van deze opleidingsbedrijven. Deze aanbieders zijn:

   

   

   

  Mocht u meer informatie willen ontvangen over specifieke opleidingen, dan kunt contact opnemen met Railcenter of kijken op de website van Railcenter, mailen naar een van de overige aanbieders of contact opnemen via info@railalert.nl.

   

 • Waar vind ik aanvullende informatie over het indienen van een klacht, bezwaar of beroep?

  Stichting railAlert heeft procedures voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep met betrekking tot examinering en certificering van personen. In de reglementen staat hoe en bij wie u uw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en op welke wijze, en door wie, de afhandeling plaatsvindt.

   

   

  Document
  Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering 
  Klachtenregeling
  Bezwaarformulier
  Klachtenformulier


  Een klacht, bezwaar of beroep dient altijd schriftelijk (per e-mail of als brief) binnen de daarvoor geldende termijn te worden ingediend. Voor het indienen van een klacht of een bezwaar moet u gebruikmaken van de formulieren.

    

  Na invullen kunt u het versturen naar info@railalert.nl

   

  LW RH 29-10-2019

 • Waar vind ik aanvullende informatie over de geldigheid van certificaten?

  In elk certificeringsschema worden voorwaarden benoemd. Eén daarvan is de geldigheidsduur. In het document "Geldigheidsduur van certificaten, medische en psychologische keuringen" is aangegeven hoe lang uw certificaat geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid en voor de verlenging van de geldigheid (hercertificering) staan beschreven in het desbetreffende certificeringsschema.

   

  Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is een certificaat ongeldig. Zodra een certificaat ongeldig is, mag de betreffende taak niet uitgevoerd worden.

   

  Document
  Geldigheidsduur van Certificaten Medische en Psychologische keuringen

   

  LW RH 29-10-2019

 • Wat staat er in het reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid?

  In het reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid staan de procedures beschreven voor de voorbereiding en de uitvoering van de beoordeling van vakbekwaamheid.

   

  Document
  Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

 • Medische of psychologische eisen NVW-taken: wat zijn de eisen?

  Voor een aantal veiligheidstaken die onder regels van het Normenkader Veilig Werken (NVW) vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

   

  Document Versie Publicatiedatum
  Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.6 01-11-2019
  Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.5 01-11-2019

   

  LW RH 29-10-2019

 • Medische of psychologische eisen: welke instellingen mogen deze keuringen uitvoeren?

  Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

   

  a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

  b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’ (zie Systeemcertificering).

   

  U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht:

   

  Medisch:

  ArboNed

  Arbo Unie

  Zorg van de Zaak

   

  Psychologisch:

  ArboNed

  Human Company

  PKG Bedrijfspsychologen

  TestNed

   

  Arts-deskundige

  Ten aanzien van de belastbaarheidseis "Kleuren zien" kan de uitslag van de test aanleiding geven tot een nader oordeel. Hierbij kan de keuringsarts, na akkoord van de werkgever van de keurling, besluiten een arts-deskundige in te schakelen. De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts alleen advies. Door hun specialisatie kunnen arts-deskundigen de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen en risico’s ten aanzien van werken op of nabij het spoor.

   

  Om als arts-deskundige advies te mogen geven is een overeenkomst met Stichting railAlert vereist. Een keuringsarts kan zich voor advies van een aangewezen arts-deskundige wenden tot: Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland BV (IKA Ned).

   

  De arts-deskundige staat genoemd in artikel 3.3.3.a van de Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken in het kader van VVW-Trein, VVW-Tram en VVW-Metro.

   

  LW RH 29-10-2019

 • Wat is en doet de Werkkamer Persoonscertificering?

  De scope van de werkkamer is de certificering van personen voor taken waarvan een medewerker moet kunnen aantonen dat hij beschikt over de vereiste vakbekwaamheid. Het betreft taken die:

  • in het Normenkader Veilg Werken (NVW) en/of Voorschrift Veilig Werken (VVW, Trein, Tram en Metro) zijn opgenomen;
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en binnen de scope van stichting railAlert vallen;
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en buiten de scope van stichting railAlert vallen, maar waarvan certificering wel door het bestuur van Stichting railAlert geaccepteerd is.

   

  N.B.
  In railAlert zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, NL ingenieurs, de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers Railinfra en de railinfrabeheerders in Nederland.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het beleid ten aanzien van de borging van de vakbekwaamheid in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur;
  • het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringsschema’s;
  • aanwijzen van gedelegeerde opdrachtgevers of projectleiders voor het ontwikkelen van certificeringsschema’s en examens;
  • In overleg met gedelegeerde opdrachtgevers (GO’s) instellen van klankbordgroepen;
  • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

  LW RH 29-10-2019

 • Wie zitten er namens de railinfrabranche in de Werkkamer Persoonscertificering?

   

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  H. Roodhardt Voorzitter Stichting railAlert/ProRail
  M. Krijzer Lid ProRail
  A. Estirado Lid BWR (SpoorTotaal)
  J. Raats Lid NL Ingenieurs (Movares)
  W. Franken Lid ProRail
  R. van Son Lid Railcenter
  R. van Amerongen Lid ProRail
  J. Dijkhuis Lid Strukton
  M. Folkerts Lid VRI (Assetrail)
  S. Cleophas Lid Lokaal Spoorbedrijven (HTM)
  P.A. Nusse Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

   

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Persoonscertificering voor dit jaar? Wat heeft de werkkamer het afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van het afgelopen jaar van de Werkkamer Persoonscertificering.

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/over-railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.