Op woensdag 4 oktober is online een toelichting  gegeven op het concept Voorschrift veilig werken laagspanning (Vvw-ls).

 

Dit document is ter toetsing aangeboden aan de NL-A. Daarbij zijn ook drie restpunten, waarover nog geen eenduidige visie is binnen de branche, aan de NLA voorgelegd. railAlert heeft besloten om, vooruitlopend op de toetsing, de branche alvast te informeren over de stand van zaken op dit moment en over de te verwachten vervolgstappen.

 

Let op, het Vvw-ls is nog niet goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Een aantal onderwerpen, zoals de criteria voor dringende noodzaak om onder spanning te werken, staan nog ter discussie.

 

Hieronder vind u meer informatie om terug te kijken en door te nemen.

Vragen over dringende noodzaak hebben we nog niet opgenomen en beantwoord omdat we hierover nog in gesprek zijn met de branche en met de arbeidsinspectie.”

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen, ideeën of opmerkingen. Deel deze dan met ons.

U kunt een mail sturen naar info@railalert.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Indien u belangstelling heeft voor het huidige concept Vvw-ls, kunt u dit opvragen via info@railalert.nl. Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de NL-A nog goedkeuring dient te geven en dat er daarom nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. In het document is tevens aangegeven welke restpunten nog ter discussie staan

 

Filter op onderwerp

Vvw-ls toepassingsgebied

Vvw-ls inhoud

Vvw-ls relatie overige voorschriften

Vvw-ls IV-schap

Vvw-ls werkwijze

Vvw-ls beschermende middelen

 • Deze tijdelijke afscherming (plastic) is dus niet nodig om menskerend te zijn, bij bijvoorbeeld struikelen e.d.

  Een tijdelijke afscherming is bedoeld om een stroomdoorgang door aanraking van spanningvoerende delen te voorkomen. Er worden geen eisen gesteld om ook bescherming te bieden tegen vallen en struikelen.
  In NEN 3140 §4.5 worden eisen gesteld waaraan de werkplek dient te voldoen.

 • Komt er ook een kledingvoorschrift kijkend naar de PBM's m.b.t. brandvertragend, anti electostatisch, chemisch weerend. (vlambogen, gevoelige componenten, accu's/batterijen.

  Nee, In de NEN 3140 is tabel G.1 opgenomen met de middelen die bescherming geven tegen aanrakingsgevaar en tabel G.2 met de middelen die bescherming bieden tegen de effecten van vlambogen. Geschikte producten worden door meerdere fabrikanten aangeboden.

   

  Het is aan de werkgever om een doelmatig kledingpakket samen te stellen dat bescherming biedt tegen alle mogelijke gevaren bij de diverse werkzaamheden. Let op: in de AHS zijn PBM's het laagste veiligheidsniveau...

   

  Opmerking #1: brandvertragende kleding biedt niet automatisch ook bescherming tegen vlambogen. Kleding en overige middelen die bescherming beiden tegen de effecten van vlambogen zijn beproefd en ingedeeld in de beschermingsklasse (zie ook IEC 61482). Vlambogen kunnen alleen onstaan in delen van installaties die spanningsvoerend zijn.

   

  Opmerking #2: bij het werken onder spanning hebben PBM's isolerende eigenschappen. Om schade te voorkomen aan gevoelige elektronica zijn werkkleding en schoenen voor gebruik in die installaties juist licht-geleidend om statische lading (ESD) af te voeren cq. potentiaalverschillen op de werkplek op te heffen. Deze kleding en schoenen zijn daarom niet geschikt als bescherming tegen aanraakgevaar in een onder spanning staande laagspanningsinstallatie, maar zijn bedoeld om schade aan de installaties te voorkomen. Voor werkzaamheden onder spanning moeten isolerende kleding en schoenen conform de NEN-normen worden gebruikt.

 • De huidige beschikbare afscherming voor componenten in relaiskasten en - huizen schermt de componenten vaak alleen aan de voorkant af. Aan de zijkanten zijn de componenten vaak nog niet afgeschermd. Hoe wordt dit benoemd/risico afgedekt in de Vvw-ls?

  Het VVW-LS bevat geen overzicht van gevaren. Die gevaren moeten worden opgenomen in de V&G-dossiers. NB Een installatie is aanraakveilig als de beschermingsgraad ten minste IPXXB of IP2X bedraagt (bescherming tegen het indringen van voorwerpen van 12 mm (vingers) of groter). 

 • Wat wordt bedoeld met "tijdelijke" afschermingen?

  Een tijdelijke afscherming is een beschermingsmiddel om aanrakingsvevaar met spanningsvoerende delen te voorkomen en wordt voorafgaand de werkzaamheden wordt geplaatst en na afloop van de werkzaamheden wordt verwijderd. Bijvoorbeeld stroken isolatiedoek (VDE) die met kunststof knijpers worden vastgezet.

   

  Opmerking: Voor het plaatsen en weghalen van isolatiedoek en bij afwezigheid van vlambooggevaar zijn ten minste persoonlijke beschermingsmiddelen tegen aanrakingsgevaar noodzakelijk.

 • Is de werkgever wettelijk niet verantwoordelijk voor de juiste en goedgekeurde pbm`s?

  In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en dat […] doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld. Deze middelen dienen te voldoen het Warenbesluit persoonlijke beschermingsermingsmiddelen 2018.

Vvw-ls aanwijzingen

Vvw-ls opleidingen

Vvw-ls transitie