Lijst van afkortingen railAlert

Lijst van afkortingen

Ontbreken hier af- of verkortingen? Schrijf een e-mail naar railAlert: info@railalert.nl

 

Externe lijst met andere af- en verkortingen, editie februari 2022 (pdf) die in de Nederlandse railwereld worden gebruikt. Inclusief geografische verkortingen (plaats- en stationsaanduidingen). 

 

Voor een uitleg van de meeste van de hieronder vermelde af- en verkortingen, zie de Begrippenlijst

 

Laatst bijgewerkt op 26 april 2022.

 

AC

Arbocatalogus (voor de railinfrabranche)

ACP

Acceptatieprotocol

AG

Alleengaande

AHS

Arbeidshygiënische strategie

Arbo

Arbeidsomstandigheden

AL

Algemeen Leider (zie ook OvD, functionaris van ProRail die leiding geeft aan de afhandeling van een calamiteit)

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

ASI

Algemene seinindustrie

ATB

Automatische Trein Beïnvloeding

AV

Algemene voorschriften

BB

Buiten bedrijf

BBD

Begeleider buiten dienst gesteld spoor

BBK

Basisbeheerkaart

BD

Buiten dienst (buitendienststelling)

BD (OBI)

Bedieningsdeskundige

BD-OBI

Bedieningsdeskundige OBI

BR

Brancherichtlijn

BT

Beheerste toelating

BT-A

Beheerste toelating op afstand

BT-L

Beheerste toelating lokaal

BTC

Bureau voor Toetsing en Certificering

BVL

Bovenleiding (in combinatie met balken of masten)

BVS

Bedieningsvoorschrift seinwezeninstallatie

bzb-metro

beperkt zelfstandig betreder

Calco

Calamiteitencoördinator

CBG

Centraal bediend gebied

CI

Certificerende Instelling

C&P

Communicatie en procedures

CROW

Nationaal Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)

CVB

Controleur veilige berijdbaarheid

CVL

Controle veilige loop

cvl

Centrale verkeersleiding (metro/tram)

DVP

Digitaal veiligheidspaspoort

DVP

Digitaal veiligheidsprogramma

ERA

European Union Agency for Railway (Spoorwegbureau van de Europese Unie)

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ETCS

European Train Control System

EV

Energievoorziening

FA

Fysieke afscherming

FIS

Functioneel integraal systeemontwerp

FPvE

Functioneel programma van eisen

Ger

Gereedschap

GMCN  

Gereedschapmachinist

GRW

Grenswachter

GW

Gegarandeerde waarschuwing

GRW/A

Grenswachter/afbakening

GVB

Openbaar vervoerbedrijf voor de regio Amsterdam (gemeentelijk vervoerbedrijf)

GVS

Gebruiksvoorschrift

H&G

Houding & gedrag

HHT

Handheld terminal

HSL

Hogesnelheidslijn (HSL-Zuid)

HTM

Openbaar vervoersbedrijf voor de regio Den Haag (Haagse Tramweg Maatschappij)

ib

Infrabeheerder

IB

Ingenieursbureau

IB-KKT

Ingenieursbureau kritische kerntaken treinbeveiliging 

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

ISO

International Organisation for Standarization

ISV

Installatievoorschrift

ISZW

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sinds 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie)

IV

Installatieverantwoordelijke

KMG

Klein mechanisch gereedschap

KMS

Kwaliteitsmanagementsysteem

KROL

Kraan op lorries

L&B

Locatie en bouwplaats

LL

Lijmlas

LLV

Leider lokale veiligheid

llv-metro

Leider lokale veiligheid metro

LMB

Last moment beveiliging (bij Krollen) 

LMRA

Last minute risicoanalyse

LOPC

Landelijke overleg proces contractanten

LSR

Life Saving Rules

LWB (VVW-Trein)

Leider werkplekbeveiliging

lwb-metro

leider werkplekbeveiliging metro

lwb-tram

leider werkplekbeveiliging tram

McnBD

Machinist buitendienststelling

MDV

Mechanische dwarsligger vernieuwing

MIP

Meet- en instelprotocol

MIV

Meet- en instelvoorschriften (seinwezen, telecom en energievoorziening)

MO

Medisch onderzoek

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NCBG

Niet centraal bediend gebied

NEN

Nederlands Normalisatie-Instituut

NVW

Normenkader Veilig Werken

OA-blad

Tekening met opstelling apparatuur in technische ruimten

OBE

Overzicht baan en emplacement

OBE-blad

Overzichtstekening baan en emplacement

OBI

Operationeel Besturingscentrum Infra

OBK-blad

Overzichtstekening beveiligingskabels

OCCR

Operationeel Controle Centrum Rail

OG

Opdrachtgever

ON

Opdrachtnemer

OR-blad

Overzichtstekening retourverbindingen

OS

Onderstation

OS-blad

Overzichtstekening seinbeeldopvolgingen

OTV

Ontwerp tijdelijke voorzieningen

OV

Ontwerpvoorschriften 

OvD

Officier van dienst

OVS

Ontwerpvoorschrift

OVW

Overweg

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PCA

Procescontractaannemer

PL

Ploegleider

PLC

Programmable logic controller

PO

Psychologisch onderzoek

PS

Personeelsteller

PRC

Procedure

PVE

Programma van eisen

PVR (pvr)

Profiel van vrije ruimte

PVS

Permanente vastlegging spoorgeometrie

PW

Persoonlijke waarneming

PW-GRW

Persoonlijke waarneming grenswachter

PW-GRW/A

Persoonlijke waarneming grenswachter in combinatie met afbakening

PW-VHM                        

Persoonlijke waarneming veiligheidsman

Rangeerder BB

Rangeerder met beperkte bevoegdheid

Rangeerder VB Rangeerder met volledige bevoegdheid

RET

Openbaar vervoerbedrijf voor de regio Rotterdam (vroeger: Rotterdamse Electrische Tram)

RCI

Range Capacity Indicator

RCL

Range Capacity Limitator (=LMB)

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIC

Railinfracatalogus (ProRail)

RIV

Railinfravoeding(en)

RLA

Retourleiding/aarding

RLN

Richtlijn

RM

Rode meetgebied

ROZ

Rijden op zicht

RU

Regiotram Utrecht

RVO

Rapport van onregelmatigheid

RVTO

Railverkeerstechnisch ontwerp

S-blad

Tekening met stroomkringschema's

SL

Spanningloos

SMB

Stopplaatsmarkeerbord

SMC

Schakel- en meldcentrum = tegenwoordig OBI

SPC

Specificatie (van een product)

SPS

Spoorstaaf

SR

Seinreglement

SS

Schakelstation

SvA

Staat van aanwijzing(en)

SW

Safety Walk

Tawa

Tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur

TEV

Taak Eigen Veiligheid

TCVT

Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport

TIV

Test- en instelvoorschriften seinwezen, telecom en energievoorziening

TPR-kast

Testhulpmiddel om treinbezetting te simuleren

TL

Technisch leider

TRDL

Treindienstleider

TSB

Tijdelijke snelheidsbeperking

TSI

Technische specificatie voor interoperabiliteit 

TTI

Tunnel technische installatie

TVB

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

UIC

Union Internationale des Chemin de Fer International (Internationale spoorwegunie)

UV

Uitvoerder

VBVBE

Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie (besloten ruimte), arborisico

VCA

Veiligheid checklist aannemers

V&G

Veiligheid & gezondheid

V&G-dossier

Dossier veiligheid en gezondheid

VGC-O

Veiligheid- en gezondheidcoördinator ontwerpfase

VGC-U

Veiligheid- en gezondheidcoördinator uitvoeringsfase

VGM

Veiligheid, gezondheid en milieu

VHM

Veiligheidsman

vhp-metro

Veiligheidspersoon metro

vhp-tram

Veiligheidspersoon tram

VKTT

Veiligheidskritische technische taken (ProRail)

VL

Verkeersleiding

VOP

Voldoende onderricht persoon

VP

Vakbekwaam persoon

VPI

Vital processor interlocking (elektronisch spoorwegbeveiligingssysteem)

VT-OBE-blad

Overzichtstekening baan en emplacement behorende bij railverkeerstechnisch ontwerp, ook VTOB-blad genoemd

VTB

Voertuigbedienaar

VTOB-blad

Overzichtstekening baan en emplacement behorende bij railverkeerstechnisch ontwerp, ook VT-OBE-blad genoemd

VTI

Voertuiginstructie

VTOM

Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan

VTOS

Veiligheid en Toegang Op het Spoor

VVF

Verantwoordelijk Veiligheidsfunctionaris

VVW

Voorschrift Veilig Werken

VWI

Veiligheidswerkinstructie

WBI (wbi)

Werkplekbeveiligingsinstructie

WB-O

Werkplekbeveiliging ontwerpende taken

WB-U

Werkplekbeveiliging uitvoerende taken

WB-V

Werkplekbeveiliging voorbereidende taken

WECO

Werkcontract

WIBR

Waarschuwingsinstallatie op bruggen

wibu

Waarschuwingsinstallatie belemmerd zicht

WIDO

Waarschuwingsinstallatie dienstoverpaden

WILO

Waarschuwingsinstallatie landelijke overwegen

WIT

Waarschuwingsinstallatie in tunnels

WiU

Werk in uitvoering (uitgave van het CROW)

WK

Werkkamer

WLV

Werkzoneleider veiligheid

WOT

Werkplekonttrekkingstekening

WUBO

Waarschuwingsinstallatie bij uitzichtbelemmerende objecten.

WPB

Werkplekbeveiliging, soms ook werkplekbeveiligingsbedrijf

WV

Werkverantwoordelijke

ZKL

Zelfsignalerende kortsluitlans