Vanaf 1 januari 2016 liggen het beheer en de uitgifte van de Landelijke Lijst bij railAlert.

 

Het VVW HS is het Veiligheidsvoorschrift van railAlert voor de bedrijfsvoering van de elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Het VVW HS is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Het VVW HS geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

 

Op de Landelijke Lijst, zoals bedoeld in het VVW HS, zijn alle aangewezen EV-personen genoemd onder vermelding van de functie(s) en de bijbehorende vakdiscipline(s). Een persoon wordt op de Landelijke Lijst als bevoegd voor een bepaalde functie/vakdiscipline vermeld, als op het moment van uitgave van de Landelijke Lijst van de betreffende persoon alle hiervoor bedoelde persoonsgegevens door railAlert als “akkoord” zijn bevonden. De persoon staat daarmee ook op het OBI-overzicht vermeld.

 

ProRail laat alleen opdrachten uitvoeren door bedrijven die ProRail heeft erkend. Deze bedrijven hebben met ProRail contractuele afspraken gemaakt op het gebied van veiligheidsvoorschriften, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Erkende bedrijven mogen alleen werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ProRail binnen de kaders die het VVW HS stelt en alle veiligheidsfunctionarissen moeten voldoen aan alle criteria zoals genoemd in het VVW HS.

 

De borging van de gegevensstromen - zoals invoeren, verwerken en verstrekken van gegevens - is in het onderstaande handboek beschreven. Het doel is dat de juist opgeleide mensen op de Landelijke Lijst geplaatst worden. In het aangegeven toepassingsgebied en de aangegeven uitgangspunten en bepalingen is het VVW HS de basis voor de onderbouwing van de geldigheidsduur, herinstructie, aanwijzing, certificaat en kennis/ervaring.

 

Document: Versie
Procesbeschrijving   22-07-2015
Begeleidende brief   Januari 2016
Handleiding gebruik Landelijke Lijst Digitaal Dashboard Maart 2023

 

Per 1 april 2023 wordt de Landelijke Lijst alleen nog digitaal beschikbaar gesteld als onderdeel van het Digitaal Dashboard. Voordeel hiervan is o.a. dat mutaties na verwerken door railAlert direct van kracht worden.  Toegang tot het digitale dashboard wordt alleen gegeven aan de door ProRail erkende bedrijven.