Technisch Vakmanschap zoekt stagiair

Vacature

Wil jij een bijdrage leveren aan de vakmanschapsontwikkeling in de hele spoorsector?

Wij zoeken voor deze opdracht studenten die starten met hun HBO/WO afstudeeropdracht.

 

Na het werk weer gezond naar huis. Dat is de missie van railAlert. RailAlert heeft als hoofddoel om de veiligheid bij werken aan het spoor te verbeteren. In de spoorsector wil men graag verandering in de huidige praktijk van Technische Vakmanschapsontwikkeling en borging. De onttrekkingskasten en -tijd zijn te hoog. Bovendien leidt de huidige werkwijze tot te weinig motivatie en ontwikkeling bij vakmensen. De verdere professionalisering van de sector vraagt om een modern en stimulerend Technisch Vakmanschapsbeleid. De sector wil van de huidige versnipperde taakgerichte kwaliteitsbewaking een sprong maken naar motiverende competentieontwikkeling van vakmensen gedurende hun loopbaan in het spoor.

 

Voor deze opdracht onderzoek je de huidige situatie en kom je met een set krachtige aanbevelingen, die tot een substantiële verbetering leiden. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Hoe kan de technische vakbekwaamheid in de branche op het gewenste niveau komen?
 2. Hoe borgen we deze technische vakbekwaamheid?
 3. Hoe organiseer je het? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 

Functie-eisen

Eigenaarschap en het nemen van de regie sluiten naadloos bij je aan.

•  Je studeert op dit moment aan een hbo- of wo opleiding richting bedrijfskunde/veranderkunde, organisatiepsychologie, opleidingskunde of soortgelijke studie.

•  Je zoekt een meeloop-, onderzoeks-of afstudeerstage.

•  Je bent initiatiefrijk.

•  Je maakt verbinding met je collega's en bent een echte teamplayer.

•  Je bent analytisch sterk en loopt warm voor complexe vraagstukken.

•  Onderzoeksresultaten weet jij uitstekend te verwoorden zowel voor de bühne als op schrift.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wat kan jij van ons verwachten? Wij bieden een uitdagende werkplek in een leuk team en een goede begeleiding gedurende je stagetijd. Je ontvangt daarnaast van ons een stagevergoeding van ongeveer 400 euro bruto per maand (inclusief reiskostenvergoeding).

 

Jouw begeleider

Jouw stagebegeleider bij railAlert draagt de primaire zorg voor je begeleiding, voor het beschikbaar stellen van een werkplek, voor toegang tot netwerken en hij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen. Op afgesproken tijden zal de begeleider met je van gedachten wisselen over je vorderingen en de plannen voor het vervolg. Aan het einde van de stage zal hij samen met jou de stageperiode en je onderzoek evalueren en beoordelen.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze uitdagende afstudeeropdracht kun je contact opnemen met

Dhr. J.A. Herweijer, telefonische bereikbaar 06-42 98 96 94 en per mail tvms@railalert.ni.

Wij streven ernaar om je zo spoedig mogelijk van terugkoppeling te voorzien. Je ontvangt uiterlijk na

15 werkdagen een reactie van ons.

 

 

 

Algemene informatie

 

RailAlert heeft als hoofddoel om de veiligheid bij werken aan het spoor te verbeteren. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de hele spoorsector en werkt ook vóór de hele spoorsector. RailAlert initieert en begeleidt denkprocessen van het eerste idee tot aan de uitvoering. Het gaat er vooral om, dat alle partijen en alle individuen die betrokken zijn bij het spoor, zelf hun verantwoordelijkheid voor veiligheid kennen en nemen. Zorgvuldige en overtuigende communicatie is een essentieel onderdeel van het werk van RailAlert.

 

Missie

Na het werk weer gezond naar huis. Uitvoeren van werk mag personen fysiek, psychisch en qua welzijn niet schaden, alleen dan zijn arbeidsomstandigheden veilig.

 

Beleid

RailAlert faciliteert het ontwerpen, inrichten en implementeren van een branche breed (arbeids)-veiligheidsbeleid.

RailAlert zorgt voor een omgeving waarbinnen railbranchepartijen invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (arbeids)veiligheid binnen gezamenlijk vastgestelde kaders.

 

Strategie

 • Monitoren, normeren en verbeteren van de veiligheidsprestaties
 • Zoeken naar adequate beleidskaders en –richtlijnen voor de railbranche
 • Verhogen veiligheidsbewustzijn op alle niveaus in de railbranche
 • Uitdragen van openheid, transparantie en een proactieve veiligheidscultuur
 • Ervoor zorgen dat we voldoende draagvlak creëren zodat we allemaal dezelfde taal spreken
 • Optimaal gebruik maken van eigentijdse (ICT) middelen om het veiligheidsniveau te verhogen
 • Verder ontwikkelen DVP en veiligheidsdashboard naar een railbranche gedragen middel om te sturen op veiligheid
 • Betrekken van de vervoerders en infrabeheerders bij de RailAlert doelstellingen
 • Certificeringsstrategie vasthouden en waar mogelijk verbeteren

 

Probleemstelling

In de sector is er sprake van een breed gedeelde onvrede over de huidige praktijk van Technische Vakmanschapsontwikkeling en borging. De onttrekkingskosten en -tijd zijn te hoog. Bovendien leidt de huidige werkwijze tot te weinig motivatie en ontwikkeling bij vaklieden. Onderzoek daarom de huidige situatie en kom met een set krachtige aanbevelingen, die tot een substantiële verbetering leiden. Geef antwoord op de vragen:

 

1. Hoe kan de Technische vakbekwaamheid in de branche op het gewenste niveau komen?

2. Hoe borgen we deze Technische Vakbekwaamheid?

3. Hoe organiseer je het? Wie is waarvoor verantwoordelijk?


Een sprong naar voren!

De verdere professionalisering van de sector vraagt om een modern en stimulerend Technisch Vakmanschapsbeleid, deze vormt de basis van goed presterende teams in praktijkprocessen van aanleg, onderhoud, vernieuwing, storingsreductie en storingsherstel. De sector wil van de huidige versnipperde taakgerichte kwaliteitsbevordering en bewaking een sprong maken naar motiverende continue competentieontwikkeling van vaklieden gedurende hun loopbaan in het spoor. De sector wil zich in de kopgroep plaatsen van de sectoren, die werken aan vakmanschap in lijn met een zich steeds sneller ontwikkelende samenleving.

 

Aanbevelingen

1. Voer een bewust management model voor vakmanschapsontwikkeling in.

De huidige tekortkomingen zijn met name het gevolg van het ontbreken van een geïntegreerde besturing van Technisch Vakmanschapsontwikkeling en borging. Richt i.t.t. de huidige praktijk daarom een bewuster besturingsmodel in, die drie hoofddelen zal omvatten, te weten; het primaire proces van onderhoud, aanleg en vernieuwing waarin het Technische Vakmanschap wordt uitgeoefend en door ervaringsleren versterkt, het ondersteunende proces waarin wordt opgeleid en getoetst of het vereiste Technische Vakmanschap aanwezig is en het bestuurlijke proces, waarin het beleid wordt bepaald.

 

2. Aanbevelingen voor het primaire proces

De huidige sturing van Technisch Vakmanschap in het primaire proces is gebaseerd op periodieke en tijdige ‘her-certificering’ van veel afzonderlijke kritische taken. Deze methode van werken is in onvoldoende mate efficiënt, effectief, integraal en inspirerend.

Daarom komen we tot drie aanbevelingen:

 

1. Vervang deze methode door doelmatigere, minder kostbare, meer motiverende integrale opleiding en begeleidingstrajecten in de praktijk. Zorg om die reden voor meer aandacht en ruimte in het primaire proces van de praktijkbegeleiders en de managers voor opleiding en begeleiding.

 

2. Leg dit traject vast in een “Technisch Vakmanschapspaspoort”, passend bij de loopbanen van functionarissen, waarin de noodzakelijke basiscompetenties in een opleiding worden verworven en aansluitend in modules de specialismen kunnen worden ontwikkeld.

 

3. De huidige eisen en opleidingen zijn vooral voortgekomen uit incidenten inzake ‘kritische taken’. Zij dekken te weinig alle Technische Vakmanschapstaken af. Bepaal daarom vanuit het gehele primaire proces de eisen, waaraan een technische bekwame vakman dient te voldoen, zodat alle voor de functie relevante hoofdtaken aandacht krijgen. Besteedt daarbij ook aandacht aan de wisselwerking tussen de diverse rollen en functies in het primaire proces. Dit betreft nieuwbouw, onderhoud, storingsherstel en inspectie.

 

3. Aanbevelingen voor het ondersteunend proces

Uitgangspunt voor het ondersteunend proces is een voortdurende ontwikkeling en borging van het Technisch Vakmanschap gedurende de gehele loopbaan, dat voldoet aan ‘Het gewenste profiel van professionele criteria voor trajecten van Technisch Vakmanschapsontwikkeling’.

 

Vakmanschapsontwikkeling nu en in de Toekomst

Ter ondersteuning en ontwikkeling van bovengenoemde uitgangspunten zou er een onderzoek uitgevoerd moeten worden en “set” aan krachtige voorstellen uitgewerkt worden, die hierbij de verdere professionalisering van de spoorsector de invulling van Technisch Vakmanschap kunnen gaan ondersteunen.

 

Hiertoe dient antwoord te komen op de volgende vragen :

 1. Hoe kunnen we duurzame groei van de sector bij aanleg, onderhoud, vernieuwing, storing reductie en storing herstel gaan realiseren en continueren.
 2. Hoe ontwikkelen we het adaptief vermogen van het personeel
 3. Welke effecten ontstaan er,  bij verandering van de organisatiestructuur met dwarsverbanden en verbindingen
 4. Hoe kunnen we gezamenlijk een (hoger) doel bereiken en welke effecten heeft dit op de individuele werknemer.
 5. Wat voor effecten zijn er voor duurzame inzetbaarheid door “leven lang blijven leren”