Vanaf 1 januari 2016 liggen het beheer en de uitgifte van de Landelijke Lijst bij railAlert.

 

De RLN00128 is het Veiligheidsvoorschrift van ProRail voor de bedrijfsvoering van de elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. De RLN00128 is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. De RLN00128 geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

 

Op de Landelijke Lijst, zoals bedoeld in de RLN00128, zijn alle aangewezen EV-personen genoemd onder vermelding van de functie(s) en de bijbehorende vakdiscipline(s). Een persoon wordt op de Landelijke Lijst als bevoegd voor een bepaalde functie/vakdiscipline vermeld, als op het moment van uitgave van de Landelijke Lijst van de betreffende persoon alle hiervoor bedoelde persoonsgegevens door railAlert als “akkoord” zijn bevonden. De persoon staat daarmee ook op het SMC-overzicht vermeld.

 

ProRail laat alleen opdrachten uitvoeren door bedrijven die ProRail heeft erkend. Deze bedrijven hebben met ProRail contractuele afspraken gemaakt op het gebied van veiligheidsvoorschriften, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Erkende bedrijven mogen alleen werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ProRail binnen de kaders die de RLN00128 stelt en alle veiligheidsfunctionarissen moeten voldoen aan alle criteria zoals genoemd in de RLN00128.

 

De borging van de gegevensstromen - zoals invoeren, verwerken en verstrekken van gegevens - is in het onderstaande handboek beschreven. Het doel is dat de juist opgeleide mensen op de Landelijke Lijst geplaatst worden. In het aangegeven toepassingsgebied en de aangegeven uitgangspunten en bepalingen is de RLN00128 de basis voor de onderbouwing van de geldigheidsduur, herinstructie, aanwijzing, certificaat en kennis/ervaring.

 

Document: Versie
Procesbeschrijving   22-07-2015
Begeleidende brief   Januari 2016
Voorbeeld aanwijzing           Juli 2015

 

Per 1 mei 2018 zijn er nieuwe certificeringsschema's gepubliceerd voor EV-taken. De hieraan gekoppelde examens en certificaten zullen op termijn van kracht worden. Tot die tijd geldt de huidige manier van examinering en certificering.

 
LW RH 5-11-2019