Missie & Visie railAlert

Missie & Visie railAlert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is ervoor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden.

 

Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. We initiëren en begeleiden denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen we op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker.  

 

In het bestuur, het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers van Stichting railAlert zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.

 

 

Missie

Na het werk weer gezond naar huis.

 

Uitvoeren van werk mag personen fysiek, psychisch en qua welzijn niet schaden. Alleen dan zijn arbeidsomstandigheden veilig. 

 

Beleid

   • railAlert ontwerpt een branchebreed arbeidsveiligheidsbeleid. Zij faciliteert de implementatie hiervan
   • railAlert zorgt voor een omgeving waarbinnen railbranche-partijen invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van (arbeids)veiligheid binnen gezamenlijk vastgestelde kaders

 

railAlert doet dit vanuit haar positie als stichting namens de partijen uit de spoorbranche. Zij geeft invulling aan en waarborgt de missie door middel van dit beleid.

 

Concrete acties in de periode 2018-2021 om missie en beleid vorm te geven:

 • monitoren, normeren en verbeteren van de veiligheidsprestaties;
 • verhogen van het veiligheidsbewustzijn op alle niveaus en met alle beschikbare middelen (lezingen, conferenties, bezoeken, controles, etc.) in de railbranche;
 • uitdragen van openheid, transparantie en een proactieve veiligheidscultuur;
 • ervoor zorgen dat we voldoende draagvlak creëren zodat we allemaal dezelfde taal spreken;
 • railAlert treedt proactief op bij incidenten en is het aanspreekpunt voor veiligheid;
 • verder ontwikkelen DVP en veiligheidsdashboard naar een railbranche gedragen middel om te sturen op veiligheid;
 • betrekken van vervoerders en infrabeheerders bij de doelstellingen van railAlert;
 • certificeringsstrategie vasthouden en waar mogelijk verbeteren;
 • het beheren en innoveren van de Arbocatalogus van de railinfrastructuur op basis van de risico-inventarisatie uit de branche.

 

Download Beleidsplan railAlert 2018-2021