Missie & Visie railAlert

Missie & Visie railAlert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden.

 

Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. We initiëren en begeleiden denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen we op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker.  

 

In het bestuur, het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers van Stichting railAlert zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.

 

Beleidsplan railAlert 2018-2021

 

 

Missie

Na het werk weer gezond naar huis.

 

Uitvoeren van werk mag personen fysiek, psychisch en qua welzijn niet schaden, alleen dan zijn arbeidsomstandigheden veilig.

 

 

 

Beleid

 • RailAlert faciliteert het ontwerpen, inrichten en implementeren van een branchebreed (arbeids)veiligheidsbeleid.
 • Zorgen voor een omgeving waarbinnen railbranchepartijen invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van (arbeids)veiligheid binnen gezamenlijk vastgestelde kaders.

 

Dit bereiken we door

 • Monitoren, normeren en verbeteren van veiligheidsprestaties.
 • Zoeken naar adequate beleidskaders en -richtlijnen voor de railbranche.
 • Verhogen veiligheidsbewustzijn op alle niveau's in de railbranche.
 • Uitdragen van openheid, transparantie en een proactieve veiligheidscultuur.
 • Creeren van voldoende draagvlak zodat we allemaal dezelfde taal spreken.
 • Optimaal gebruik maken van eigentijdse (ICT) middelen om het veiligheidsniveau te verhogen.
 • Verder ontwikkelen van het DVP en veiligheidsdashboard.
 • Betrekken van de vervoerders en infrabeheerders bij de railAlert doelstellingen.
 • Certificeringsstrategie vasthouden en waarmogelijk verbeteren.