Veiligheid Kritische Technische Taken (ACD00114)

ProRail heeft een aantal taken als Veiligheidkritisch technisch bestempeld. Dit zijn taken waar bij de uitoefening daarvan (het uitvoeren van taken) een groot afbreukrisico m.b.t. de RAMS-aspecten en/of kosten zit en waarvoor derhalve
een diploma en/of certificaat vereist is. Voor het mogen uitoefenen van deze taken is een certificaat vereist. In de
ProRail ACD00114 lijst staat aangegeven om welke taken dit gaat.

 

 

ProRail hanteert de volgende onderverdeling in vakbekwaamheden:

 

Draagsysteem           Geleidingsysteem       

Energievoorzieningsysteem

 

 

De vakbekwaamheden Treinbeveiligingssysteem zijn gesplitst in branches Spooraannemers en Onderhoudsaannemers en branche Ingenieursbureaus.

 

Treinbeveiliging Aannemers     Treinbeveiliging Ingenieurs

 

 Voor de meeste functies/taken is de 'Stichting railAlert' de certificaatverstrekker, behoudens die voor:
* de lastaken, waarvoor het 'NIL: Nederlands Instituut Lastechniek' de certificaat-/diplomaverstrekker is;
* de UltraSoon Handheld taak, waarvoor de 'Stichting Hobéon SKO Certificatie' de certificaatverstrekker is.