Missie & Visie railAlert

Missie & Visie railAlert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die aan het Nederlandse spoor werkt. Daarom stellen wij concrete brancheregelgeving op inclusief de arbocatalogus en bevorderen wij vakmanschap door het initiëren en certificeren van veiligheidsexamens en -toetsen. Natuurlijk kan dit alleen met een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de railinfrabranche die op alle niveaus in onze organisatie is vertegenwoordigd:

in het bestuur, het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers van Stichting railAlert.

 

Missie

Na het werk weer gezond naar huis.

 

Uitvoeren van werk mag personen fysiek, psychisch en qua welzijn niet schaden. Alleen dan zijn arbeidsomstandigheden veilig. 

 

Beleid

   • railAlert ontwerpt een branchebreed arbeidsveiligheidsbeleid. Zij faciliteert de implementatie hiervan
   • railAlert zorgt voor een omgeving waarbinnen railinfrabranche-partijen invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van (arbeids)veiligheid binnen gezamenlijk vastgestelde kaders

 

railAlert doet dit vanuit haar positie als stichting namens de partijen uit de spoorinfrabranche. Zij geeft invulling aan en waarborgt de missie door middel van dit beleid.

 

Concrete acties in de periode 2018-2021 om missie en beleid vorm te geven:

 • monitoren, normeren en verbeteren van de veiligheidsprestaties;
 • verhogen van het veiligheidsbewustzijn op alle niveaus en met alle beschikbare middelen (lezingen, conferenties, bezoeken, controles, etc.) in de railinfrabranche;
 • uitdragen van openheid, transparantie en een proactieve veiligheidscultuur;
 • ervoor zorgen dat we voldoende draagvlak creëren zodat we allemaal dezelfde taal spreken;
 • railAlert treedt proactief op bij incidenten en is het aanspreekpunt voor veiligheid;
 • verder ontwikkelen van het digitaal veiligheidsprogramma (DVP) en veiligheidsdashboard naar een railinfrabranche gedragen middel om te sturen op veiligheid;
 • betrekken van vervoerders en infrabeheerders bij de doelstellingen van railAlert;
 • certificeringsstrategie vasthouden en waar mogelijk verbeteren;
 • het beheren en innoveren van de Arbocatalogus van de railinfrastructuur op basis van de risico-inventarisatie uit deze branche.

 

Download Beleidsplan railAlert 2018-2021

Download het Manifest 'Samen werkt' (toegevoegd in oktober 2020)