Verschuiving van coaching naar controle

RailAlert gaat zich met betrekking tot het DVP meer richten op de controle op naleving van de Life Saving Rules. “Bij de introductie van het DVP lag de focus vooral op opleiding, voorlichting en coaching”, legt directeur Robert Oosterhof uit. “Nu we een aantal jaren verder zijn, verschuift onze rol meer naar de controle-kant. Deze verandering helpt ons om samen onze doelen te realiseren: het terugdringen van het aantal veiligheidsincidenten op het spoor.”

 

Meedenken
Vragen, ideeën of opmerkingen over de veranderende koers? Neem contact op met Robert Oosterhof via info@railalert.nl of kaart het aan bij een van de medewerkers van railAlert.

De afgelopen jaren attendeerden coaches van de bedrijven en RailAlert spoormedewerkers op veiligheidsrisico’s en gingen zij met hen in gesprek over veilig werken. Ook konden sancties worden opgelegd als iemand vaker – of zwaar - in de fout ging. “Coaches vonden het moeilijk om invulling te geven aan die dubbele rol: coachen én controleren”, vertelt Robert. “De ‘vriendelijke taak’ pakten ze heel erg goed op. De bedoelde controle kwam echter niet goed uit de verf. We denken nu dat het beter is om deze rollen echt te scheiden. Het is voor iedereen prettiger, als die scheiding helder is. Coaching gebeurt in en door de bedrijven. Controle zal plaatsvinden door mensen die via railAlert gedetacheerd zijn, omdat het naleven van de Life Saving Rules, letterlijk, levensreddend is.”

Risico-gericht controleren
Arnoud Ellenbroek van ProRail is gedetacheerd om het aangepaste beleid verder vorm te geven. “Eerst gaan we ‘gewoon’ naleving van alle Life Saving Rules controleren”, vertelt hij. “Als we hiervoor een efficiënte aanpak hebben gevonden, willen we ook andere controles gaan toevoegen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we vlak na de introductie van nieuw gereedschap, bijvoorbeeld een nieuw type kortsluitlans, gaan controleren of de gebruikers de drie belangrijkste instructies goed toepassen. Dit kan helpen om opleiding en training slimmer in te richten en ongevallen te voorkomen. Ook wanneer nieuwe regels zijn afgesproken, kan daarop specifiek gecontroleerd worden: kent iedereen de regels? Worden ze goed toegepast? Dit heeft nog meer effect op de veiligheid dan willekeurig bij werkzaamheden langsgaan.”

Onmogelijke opgave
Arnoud analyseerde samen met railAlert de ervaringen van de coaches van de afgelopen jaren. “Bij het niet naleven van de Life Saving Rules constateerden zij regelmatig dat mensen een regel niet naleven omdat ze ‘m niet kúnnen naleven of omdat de instructie onvolledig is. Soms stelt een werkgever zijn mensen dus voor een onmogelijke opgave. Iemand moest bijvoorbeeld een houten hekwerk plaatsen, maar daarbij was niet vermeld dat hij niet in zone A mocht werken. Omdat het de enige manier was om het werk uit te voeren, ging de medewerker in onveilig gebied aan het werk. Het is dan meer een probleem van de werkgever dan van de medewerker. We gaan kijken hoe we voor zulke situaties een positieve verandering tot stand kunnen brengen.” Overigens is in de meeste van alle gecontroleerde situaties de veiligheid dik in orde. “Dus bij onze toekomstige controles zullen we ook blijven constateren dat regels heel vaak wel goed worden nageleefd.”

Achtergrond bij de gewijzigde koers
De Life Saving Rules en het DVP zijn nu al een aantal jaren bekend. Ze werden ingevoerd om het werken op en rond het spoor veiliger te maken. Alleen mensen die de algemene veiligheidstraining hadden gehad en een instructie voor het betreden van de werkplek, mochten het spoorgebied in. Daarbij moesten ze de negen Life Saving Rules respecteren.

Uiteraard moest hier ook een vorm van controle op zijn. Bij de spoorbedrijven werden toezichthouders benoemd, die langs het spoor surveilleerden en bij werkzaamheden gingen kijken. Ze spraken mensen aan op onveilig gedrag en gingen het gesprek aan over veiligheid. Bij de introductie van het DVP hadden ze vooral een coachende rol, om mensen op de hoogte te brengen van het nieuwe beleid en van de regels die gelden rondom het gebruik van het DVP (en dus rondom het veilig werken op en rond het spoor)

Nu zijn we een aantal jaren verder en wordt het tijd om vanuit railAlert meer te gaan controleren op naleving van de afspraken. Coaching blijft belangrijk, maar deze taak ligt bij de bedrijven zelf.