Harmonisatiedag Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers

Op 6 oktober vond bij railAlert de eerste harmonisatiedag voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers plaats. Het proces werkplekbeveiliging is een belangrijke, randvoorwaardelijke schakel in de veiligheidsketen, en vormt het fundament in het voorkómen van ongevallen en incidenten. RailAlert ziet de werkplekbeveiligers dan ook als belangrijke vertegenwoordigers in het uitdragen en realiseren van het veiligheidsbewustzijn binnen de gehele branche. Middels de harmonisatiedag wil RailAlert de werkplekbeveiligingsbranche aan het woord hebben. Welke ‘bewegingen’ zijn daar momenteel gaande? En waar kan railAlert de werkplekbeveiligers verder ondersteunen in hun werk?

 

Een belangrijk doel van de harmonisatiedag is om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te zijn op een open en transparante manier. Aan de deelnemers was vooraf gevraagd om specifieke gespreksonderwerpen of thema’s tijdig aan railAlert kenbaar te maken. Uiteindelijk zijn de volgende thema’s uitvoerig behandeld.

1. Veiligheidsdashboard
Wie is verantwoordelijk voor het melden van incidenten in het Veiligheidsdashboard? De afspraken hierover zijn niet helder en er is onder andere afgesproken, dat railAlert kaders gaat opstellen over het melden door de hoofdaannemer respectievelijk het werkplekbeveiligingsbedrijf.

 2. Kwaliteitsborging flexibele schil (ZZP)
Er werd gesproken over de ontwikkelingen in de certificeringsregeling voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers. Welke belemmeringen worden momenteel nog ervaren? Tijdens deze sessie noemden de deelnemers een aantal aspecten die aandacht behoeven in de regeling. Het betreft de arbeidstijdenwet, de relatie met elektrocutiegevaar, aansprakelijkheid, en hoe om te gaan met andere arborisico’s (naast aanrijdgevaar). De werkkamer gaat hier mee aan de slag en zal deze aspecten in de eerstvolgende revisie van de regeling meenemen.

 


3. Classificatie NVW-functionarissen
Binnen een termijn van twee jaar wil de branche een breed gedragen classificatiesysteem hebben voor de (buiten) NVW-functionarissen, om de kwaliteit te borgen en de juiste, bekwaamde functionaris op het werk te hebben. Zo wordt het makkelijker om de juiste man op de juiste plaats te krijgen. Deze uniformiteit willen we uiteindelijk borgen in de certificeringsregeling. De deelnemers hebben nagedacht op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Ze spraken over competenties per profiel, de wijze van het vaststellen en het toetsen van de niveaus, en over de beoordeling van niveaus per functionaris. Er is behoefte binnen de branche om dit verder uit te werken. Daarom wordt er een werkgroep samengesteld die een concept verder gaan uitwerken. Inmiddels hebben diverse collega’s uit de branche zich aangemeld om in de werkgroep te participeren.

 4. Flexibele schil (ZZP)
Wat moet in een veiligheidsmanagementsysteem geregeld zijn voor de ZZP-er?. Wat is de verantwoordelijkheid van de contractpartij? Op welke wijze regelen we de borging van de ‘juiste man op de juiste plek? Daarbij denkend aan:
a) Arbeidstijdenwet
b) Vakinhoudelijke begeleiding
c) Opleiding (initieel, her-training en certificering)
d) Aansprakelijkheid.

Er werden diverse oplossingen aangedragen, zoals de volledige verantwoordelijkheid (aantoonbaar) bij de ZZP-er neerleggen tot het inrichten van een ‘landelijke lijst voor ZZP-ers’. De werkkamer zal alle aangedragen voorstellen verder uitwerken en voorleggen aan de branche.

Het bestuur van railAlert en de leden van de werkkamer systeemcertificering willen alle deelnemers nogmaals hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng op deze dag. De uitkomst van deze dag gaat de branche zeker helpen om het niveau van werkplekbeveiliging op een hoger plan te brengen. Het voornemen is om bovengenoemde thema’s medio 2017 verder uitgewerkt te hebben.