Nieuwe en gewijzigde certificeringsschema's, documenten en toetsen per 1 mei 2023 (trein/metro/tram)

Nieuwe en gewijzigde certificeringsschema's, documenten en toetsen per 1 mei 2023 (trein/metro/tram)

1 mei. 2023
Volgend bericht>>

Tweemaal per jaar informeren wij over de wijzigingen en-/of toevoegingen in certificeringsschema's, examens, brancherichtlijnen en erkenningsregelingen. Dit gebeurt steeds op 1 mei en 1 november. Hiermee vervallen de vorige versies van hierna genoemde documenten.

 

Certificeringsschema's

 

Per 1 mei 2023 zullen de hierna opgesomde nieuwe of geactualiseerde certificeringsschema's (en eventueel bijbehorende praktijkdocumenten) worden ingevoerd, tenzij hierna anders vermeld. De oude praktijkbeoordelingslijsten mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden.

 

Veiligheidstaken regelgeving Normenkader veilig werken (Nvw) en Voorschrift veilig werken trein (Vvw-trein)

 

De volgende documenten zijn gewijzigd:
● Certificeringsschema praktijkbeoordelaar Nvw-taken (PB) versie 4.1
● Praktijkbeoordelingslijst PB Nvw versie 1.3
● Certificeringsschema werkzone leider veiligheid (wlv) (trein) hogesnelheidslijn Hoofddorp- Breda-Grens (HSL-Zuid), versie (2.0) concept ter inzage

 


Voorbereidende en uitvoerende taken Normenkader veilig werken (Nvw) en Voorschrift veilig werken trein (Vvw-trein)

 

Vernieuwing 30 % kennistoetsen van de voorbereidende en uitvoerende taken Normenkader veilig werken en Voorschrift veilig werken trein (trein)

In 2023 is het programma ter verbetering van de kwaliteit van kennistoetsen voortgezet, gemiddeld 30% van de vragen wordt vervangen. Aanpassingen hebben betrekking op de vraagstelling zelf en op de inhoud van de vragen, waarbij rekening gehouden is met de actualiteit. De vragen worden behandeld door een klankbordgroep. Naar verwachting worden de vernieuwde kennistoetsen per 2 januari 2024 in gebruik genomen.

 

Herziening certificeringsschema's voorbereidende en uitvoerende taken Normenkader veilig werken.
In 2023 is het programma herziening certificeringsschema's Nvw-taken gestart. Bij de herziening worden de huidige certificeringsschema's tegen het licht gehouden. Uitgangspunten bij de herziening zijn:
● Meer uniformiteit in de schema's
● Beter leesbare opbouw
● Overzichtelijke criteria
● Toelichting op criteria

Bij deze herziening zijn ook de bij railAlert bekende opleidingsbedrijven betrokken. Aansluitend aan de herziening zullen ook de toetsmatrijzen, cesuur en praktijkbeoordelingen aangepast worden. In de brief van 1 november 2023 volgt meer informatie.

 

Praktijkleerperiode naar 1 jaar voorbereidende en uitvoerende taken Normenkader veilig werken (trein)
Door de complexiteit bij het uitvoeren van bepaalde taken is besloten de praktijk-leerperiode voor de voorbereidende Nvw-taken te verlengen van 6 maanden naar één jaar. De praktijkbeoordeling mag tot maximaal 1 jaar na het behalen van de toetsen worden geüpload bij BTC om voor verlenging in aanmerking te komen.

 

Vernieuwing casusexamen werkplekbeveiliger uitvoerende taken (trein)
De volgende casussen voor de certificering werkplekbeveiliger uitvoerende taken zijn herzien en kunnen naar verwachting per 1 juni 2023 in gebruik genomen worden:
● Veiligheidsorganisatie
● Plan fysieke afscherming
● Plan gegarandeerde waarschuwing
● Instructie persoonlijke waarneming (veiligheidsman)
● Instructie persoonlijke waarneming (grenswachter)


Pilot simulatietoets veiligheidscommunicatie (trein)
Op dit moment wordt getest of bij de simulatietoets veiligheidscommunicatie gebruik gemaakt kan worden van een powerpoint presentatie in plaats van papieren documentatie.

 

Nieuw certificeringsschema en kennistoets werkzoneleider veiligheid (wlv) (trein/HSL-Zuid)
Het certificeringsschema en de kennistoets werkzoneleider veiligheid een veiligheidsfunctie op de hogesnelheidslijn Hoofddorp - Breda-Grens (HSL-Zuid) is aangepast aan de huidige praktijk. Daarvoor wordt momenteel ook een vernieuwde digitale kennistoets ontwikkeld. Deze toets zal ook gebruikt worden voor de driejaarlijkse hercertificering. De ingangsdatum van het vernieuwde certificeringsschema en de kennistoets zal bekend gemaakt worden op de website van railAlert, nadat de nieuwe toetsen definitief zijn vastgesteld in een klankbordsessie. Het concept certificeringsschema dat op 1 november 2022 op de website van railAlert ter inzage is gepubliceerd is geactualiseerd en vastgesteld.

 

Hercertificering veiligheidsman/grenswachter (trein)
Uit analyses van de kennistoetsen leider werkplekbeveiliging en begeleider buiten dienst gesteld spoor blijkt dat de kennis met betrekking tot de criteria veiligheidsman (vhm) en grenswachter (grw) laag scoort. Daarom is besloten om de kennistoetsen weer in de certificering van de veiligheidsman/grenswachter op te nemen.

 

Alle personen van wie het vhm/grw certificaat na 1 januari 2024 vervalt, moeten voor hercertificering een kennistoets bij BTC afleggen. Deze zal met ingang van 1 november 2023 beschikbaar zijn.

 

Veiligheidstaken regelgeving Normenkader veilig werken (Nvw) en Voorschrift veilig werken metro (Vvw-metro)

 

● Praktijkbeoordelingsformulier veilheidspersoon metro (vhp-metro) datum 29-03-2023
● Praktijkbeoordelingsformulier leider werkplekbeveiliging metro (lwb-metro)/leider lokale veiligheid metro (llv-metro) en veilheidspersoon metro (vhp-metro) datum 29-03-2023

In het voorjaar hebben vertegenwoordigers van GVB, HTM en RET samen met railAlert de examens metro en tram geanalyseerd. Geconstateerd is dat de examens goed zijn, waar nodig zijn enkele verbeteringen aangebracht. Belangrijkste wijziging is dat de huidige twee beoordelingslijsten voor vhp-metro en lwb-/llv-metro vervangen zijn door:
● Een beoordelingslijst voor de taak vhp-metro. Deze is uitsluitend bestemd om kandidaten vhp-metro te beoordelen die niet ook de lwb-metro-bevoegdheid wensen te behalen.
● Een gecombineerde beoordelingslijst voor de taak lwb-/llv-metro. Deze wordt altijd ook beoordeeld op de taak vhp-metro. Het zijn twee afzonderlijke delen in de lijst. Beide moeten worden ingevuld.

De beoordelingslijsten en certificeringschema's zijn inhoudelijk gelijk gebleven.

 

Veiligheid kritische technische taken in het kader van het erkenningssysteem van ProRail (trein)


De volgende taken hebben een wijziging ondergaan:
● Certificeringsschema 3 kV kabelmoflassen versie 3.0 (in november 2022 gepubliceerd)
● Certificeringsschema 10 kV kabelmoflassen versie 3.0 (in november 2022 gepubliceerd)

Geldigheidsduur:
De geldigheid van de certificaten 3 kV en 10 kV kabellassen zijn in november 2022 van 5 jaar naar 3 jaar gegaan.

 

Hercertificering:
De manier van hercertificeren blijft ongewijzigd. Nadat er voor de kandidaat 1 maal per 3 jaar een herinstructie en een praktijkbeoordeling is ingeleverd met een voldoende resultaat, wordt er door BTC een nieuw certificaat verstrekt. De herinstructie kan worden gegeven door de werkgever of door het RailCenter.

 

Overgangsregeling:
Voor de certificaten die vóór november 2022 zijn uitgegeven, welke 5 jaar geldig zijn, vindt de hercertificering pas na 5 jaar plaats.

 

Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken in het kader van Vvw-trein, Vvw-tram en Vvw-metro


● Medische eisen versie 2.7

Voor personen met de veiligheidstaken lwb-tram, lwb-metro en llv-metro is de uitzonderingspositie op het gebied van kleuren zien, zoals die benoemd was in artikel 3.3.3.a van MO-eisen vervallen. Hiermee gelden voor alle veiligheidstaken nu dezelfde eisen met betrekking tot kleuren zien. Daarnaast zijn benamingen in overeenstemming gebracht met de Vvw's zoals die op dit moment van toepassing zijn en is een fout in artikel 3.2 van het overzicht diagnostische onderzoeksmethoden gecorrigeerd.

 

Documenten/geldigheidsduur (trein, tram en metro)


● Geldigheidsduur van certificaten versie 3.0_nw
● klachtenregeling versie 2.0