DVP - Nieuw proces rond onveilig gedrag op werkplek vrijwel gereed (trein)

DVP - Nieuw proces rond onveilig gedrag op werkplek vrijwel gereed (trein)

28 okt. 2021
Volgend bericht>>

Bij onveilig gedrag op een bouwplaats op en rond het spoor wordt door een veiligheidsinspecteur van railAlert soms een zogeheten afwijking vastgesteld. Deze maakt deel uit van een op belangrijke onderdelen vernieuwd en verbeterd sanctioneringsproces dat gedeeltelijk geautomatiseerd verloopt. Onderstaand volgt een update.

 

Op 24 maart en 20 juli jl. zijn in een nieuwsbrief de activiteiten in het kader van dit verbeterde sanctioneringsproces gegeven.

De reden voor het wijzigen van het sanctioneringsproces is dat ProRail om haar moverende redenen in 2019 is gestopt met het sanctioneren van de overtredingen. Het doel van de veiligheidsinspecties is het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn door het gesprek aan te gaan. Het sanctioneren blijft weliswaar een bevoegdheid van de infrabeheerder, maar verliep in het verleden minder soepel waardoor het sanctioneringsproces stagneerde. De toenmalige stuurgroep DVP heeft in 2020 besloten het sanctioneringsproces te wijzigen, zodat het sluitstuk van een overtreding toch kan eindigen in een sanctie opgelegd door de infrabeheerder.

 

Klantvriendelijker

 

De essentie van de wijziging is dat bij overtredingen die door de toetsingscommissie als hoge mate van ernst zijn gekwalificeerd, deze aan de infrabeheerder worden aangeboden om te beoordelen of een sanctie op zijn plaats is. Op een overtreding die de toetsingscommissie beoordeelt met de kwalificatie “middel of lage ernst”, zal de werkgever door railAlert worden geattendeerd. Het doel hiervan is dat de werkgever intern maatregelen treft om herhaling te voorkomen.

Het gehele proces wordt klantvriendelijker ingericht. Zo wordt de werknemer door tussenkomst van de werkgever op de hoogte gesteld, indien de geconstateerde afwijking niet tot een overtreding leidt en er dus geen registratie op het DVP komt te staan.

 

Waardeoordelen

 

De toetsingscommissie bestaat in de toekomst uit één enkele rol genaamd Toetsingscommissie. Dit betekent dat we – in de nieuwe toetsingscommissie - niet langer een onderscheid maken tussen de verschillende sectoren Aannemers, Infrabeheerders en Ingenieurs/Werkplekbeveiligingsbedrijven. De leden van de toetsingscommissie zullen op hun persoonlijke kwaliteit geselecteerd worden waarbij het werkterrein minder relevant is.

Er gaat een belangrijk deel van de taak van de Toetsingscommissie veranderen. In de nieuwe veiligheidsinspecties geeft de inspecteur al een waardeoordeel van de vastgestelde afwijking; namelijk Laag, Middel, Hoog of N.V.T. (niet van toepassing).

 

De inspecteur krijgt de beschikking over meerdere functionaliteiten zoals:

  • het vastleggen van een coachingsgesprek. Dit gebeurt indien de afwijking te licht wordt bevonden om te registreren,
  • het zichtbaar krijgen indien sprake is van recidive; dit om de zwaarte van de overtreding te kunnen beoordelen,
  • het kunnen toevoegen van video’s en foto’s aan zijn inspectierapport. Dit om de context richting werkgever en toetsingscommissie duidelijker over te brengen.

 

De taak van de Toetsingscommissie gedurende het sanctioneringsproces is de beoordeling van de inspecteur te bevestigen af te zwakken of te verzwaren. De Toetsingscommissie heeft daarnaast de mogelijkheid om haar keuze te beargumenteren voordat het dossier wordt doorgezet naar railAlert.

 

Rol van railAlert

 

railAlert neemt tot op zekere hoogte de plaats in van de Sanctioneringscommissie. Nadat de Toetsingscommissie heeft bepaald dat een dossier overtredingen bevat, krijgt railAlert als eerste de keus om - aan de hand van een aantal vooraf gedefinieerde templates – de werkgever (en de betrokken DVP-houder) te informeren.

Mocht de overtreding te buitensporig zijn, dan heeft railAlert de mogelijkheid om een kopie van het dossier te mailen naar de Infrabeheerder met het verzoek de overtreding af te handelen. Dat kan leiden tot het opleggen van een sanctie.

 

Verwacht wordt dat op 1 december 2021 het nieuwe sanctioneringsproces getest en wel is ingevoerd.