Nieuws rond de voortgang van het DVP-programma in 2021 (trein/metro/tram)

Nieuws rond de voortgang van het DVP-programma in 2021 (trein/metro/tram)

20 jul. 2021
Volgend bericht>>

Op 24 maart 2021 zijn in een nieuwsbrief de verbeteractiviteiten in het kader van het digitaal veiligheidsprogramma (DVP) verwoord. Het doel was (en is): gemak voor de gebruiker, betere procedures en niet op de laatste plaats: veiliger werken. De laatste ontwikkelingen op rij:

 1. Vervolg DVP 1.0 en 2.0 en aanpassen en uitbreiden huidige VTOS/VTOM/VTOSp-toets naar een generieke VTOX-toets incl. bouwplaats en meer arbo-aspecten

 2. Wijziging van het toetsings- en sanctioneringsproces.

 3. On hold - Plaatsen van de locatieweergave op de railAlert-site van plekken waar aangemeld wordt.

 4. Aanpassen van het aanmeldproces van veiligheidsfunctionarissen bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven op de DVP-pas.

 5. Ontwikkelen van een nieuwe dagpasfilm.

Vervolg DVP 1.0 en 2.0 en aanpassen en uitbreiden huidige VTOS/VTOM/VTOSp-toets naar een generieke VTOX-toets incl. bouwplaats en meer arbo-aspecten


In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt (DVP 1.0). De kandidaten die succesvol de toets TTHT en een veiligheidstraining hadden doorlopen kregen de DVP-pas. Gaandeweg is de toets TTHT vervangen door de toets VTOS en later uitgebreid met VTOSp (perron) en VTOM (metro). De geldigheidsduur van deze veiligheidstraining en toets is vijf jaar. In 2017 zijn de hercertificeringen uitgerold in de vorm van het behalen van de toets VTOS (of VTOSp en/of VTOM) en de veiligheidstraining "Spoor jij wel" (DVP 2.0). Ook deze certificaten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

Dit houdt in dat in 2022 deze certificaten verlopen en railAlert het programma van training en toetsing gaat vernieuwen. Diverse gremia van belanghebbenden hebben ideeën ontwikkeld hoe een DVP-vervolg eruit zou kunnen zien. Bij het ontwikkelen van de ideeën staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn voorop in een optimale balans met de (onttrekkings)kosten van de deelnemende bedrijven. De volgende ideeën worden uitgewerkt, maar behoeven nog wel de goedkeuring van onder meer het bestuur van railAlert:

 

 • Het verlengen van het DVP zal niet vijfjaarlijks zijn maar zal worden vervangen door een jaarlijkse veiligheidsgedragstraining (de zogenaamde bouwstenen). We zorgen voor een divers aanbod aan bouwstenen waaruit gekozen kan worden. De eerste twee bouwstenen (aanspreken/aangesproken worden en leren van leerpunten) zullen in september getest worden en later de pilotfase ingaan.

 • Het pakket (we noemen dat "Ik kies voor") aan bouwstenen wordt doelgroepspecifiek aangeboden. We maken onderscheid tussen verschillende doelgroepen zoals medewerkers die "buiten" werken, medewerkers die "binnen" werken en management/directie. Zo kan een bedrijf kiezen bij welke doelgroep de medewerkers behoren en welke bouwsteen zij gaan volgen. Het idee is om de bedrijven die hoog op de veiligheidsladder scoren, zelf een dergelijke bouwsteen te laten ontwikkelen die zij op een willekeurige locatie kunnen aanbieden aan hun medewerkers om zodoende aspecten van de veiligheidsladder en het DVP-bouwstenenprogramma samen te voegen en dus veiligheids- en kostenefficiënt bezig te zijn. Voor bedrijven die hier niet voor in aanmerking willen of zullen komen, zal Railcenter zorgen voor het aanbod van de bouwstenen dat op verschillende locaties in Nederland wordt aangeboden.

 • De huidige toetsen (Spoor, Metro en Perron) worden uitgebreid met een bouwplaats-module. Men kan dan kiezen voor welk domein men de toets wil maken (de overkoepelende benaming van deze toets noemen we VTOX waaruit men een domein Spoor, Metro, Perron en Bouwplaats kan kiezen). Tevens worden deze toetsen geactualiseerd en uitgebreid met diverse arbo-gerelateerde vraagstukken om de toets meer aanspreekbaar te laten zijn voor de deelnemer. Deze VTOX-toets wordt driejaarlijks afgenomen waarbij de optie wordt onderzocht om vrijstelling te verkrijgen van het volgen van de tweede of daarop volgende VTOX-toets indien men regelmatig een digitale training (memo-trainer) heeft gevolgd.

 • Alle nieuwkomers en diegenen van wie het DVP 1.0 verloopt, worden uitgenodigd om de veiligheidsgedragstraining "Spoor jij wel" te gaan volgen inclusief de toets. Diegenen van wie het DVP 2.0 verlopen, komen in aanmerking om, naast de vernieuwde VTOX-toets, één van de bouwstenen te volgen. Medewerkers van bedrijven die een hoge ranking op de veiligheidsladder hebben en van wie het DVP 2.0 verloopt, daarvan is het idee om de geldigheid tot 2024 te verlengen in afwachting van (een in-company) bouwsteen van het bedrijf. Deze groep mensen zullen wel de vernieuwde VTOX-toets moeten behalen met de memotrainer, maar tot 2024 geen bouwsteen hoeven te volgen. Ook is de wens om deze bouwstenen naast bij Railcenter nog op een groot aantal locaties verspreid over het land te organiseren met als doel de onttrekkingskosten te minimaliseren voor die bedrijven die intern geen faciliteiten hebben.

 • De talen die voor de trainingen worden gehanteerd zijn dezelfde als die voor "Spoor jij wel", namelijk Engels, Duits en Nederland. De nieuwe VTOX-toets zal vanwege het technisch karakter ook in het Pools en Turks vertaald worden. Op kosten van het bedrijf kan een andere taal beschikbaar worden gesteld. De reden dat de veiligheidstrainingen in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) gegeven worden is dat de (veiligheids)instructie/communicatie bij het werken aan het spoor voor eenieder begrijpelijk moet zijn. Dit betekent dat ook "nieuwkomers" hun eerste DVP in slechts drie talen kunnen behalen. railAlert adviseert bedrijven tevoren rekening te houden met deze wijzigingen rond het aantal talen.

Vorenstaande ideeën zijn al binnen het bestuur van railAlert besproken, maar er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. De komende periode zal gebruikt worden om verder in gesprek te gaan met belanghebbenden voor het realiseren van het benodigde draagvlak.

Kortom, railAlert is nog bezig met de definitieve vormgeving van deze ideeën. Zodra er meer over bekend is, publiceren we dat in een nieuwsbrief en/of op de website. Reacties omtrent bovenstaande ideeën kunt u mailen naar info@railalert.nl.

Wijzigen toetsings- en sanctioneringsproces


railAlert gaat het toetsingsproces bij overtredingen van de veiligheidsregels opnieuw vormgeven, vanwege het feit dat ProRail om haar moverende redenen in 2019 is gestopt met het sanctioneren hiervan.

Het voornaamste doel van het inspectieproces van de zijde van railAlert blijft het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Dat doet railAlert (en de veiligheidsinspecteurs) door het gesprek met betrokkenen aan te gaan. Zowel met de werknemer die de vermeende overtreding zou hebben begaan, als zijn of haar werkgever.

We constateren dat het overgrote deel van de werkgevers positief reageert op geconstateerde overtredingen en veelal direct actie onderneemt richting hun medewerkers of het interne proces om herhaling te voorkomen.

De toenmalige stuurgroep DVP heeft in 2020 besloten het toetsings- en sanctioneringsproces te wijzigen zodat het sluitstuk van een zeer ernstige overtreding toch kan eindigen in een sanctie opgelegd door de infrabeheerder. Dit in 2020 genomen besluit wordt nu ten uitvoer gebracht.

De essentie van de wijziging is dat bij een overtreding welke door de toetsingscommissie als "hoge ernstig" is gekwalificeerd, die aan de infrabeheerder wordt aangeboden om te beoordelen of een sanctie op zijn plaats is. Bij overtredingen, beoordeeld door de toetsingscommissie, van "middel" of "lage ernst" zal de werkgever door railAlert er in principe op worden geattendeerd om intern maatregelen te treffen ter voorkoming van herhaling.

Het gehele toetsingsproces wordt klantvriendelijker ingericht. Zo wordt de werknemer door tussenkomst van zijn werkgever op de hoogte gesteld indien de geconstateerde afwijking niet tot een overtreding leidt en dus geen registratie op zijn DVP komt te staan.

De toetsingscommissie wordt niet meer samengesteld uit leden afkomstig uit de binnen railAlert vertegenwoordigde stromingen. De leden zullen op basis van hun deskundigheid worden benoemd.

Er gaat een belangrijk deel van de taak van de toetsingscommissie veranderen. In de nieuwe veiligheidsinspecties geeft de inspecteur al een waardeoordeel van de vastgestelde afwijking; namelijk Laag, Middel, Hoog of N.V.T.

De inspecteur krijgt de beschikking over meerdere functionaliteiten zoals:

 • Het vastleggen van een coachingsgesprek, dit gebeurt indien de afwijking te licht wordt bevonden om te registreren.

 • Het zichtbaar krijgen indien er sprake is van een recidive, dit om de zwaarte van de overtreding te kunnen beoordelen.

 • Het kunnen toevoegen van video en meerdere foto's aan zijn inspectierapport. Dit om de context richting werkgever en toetsingscommissie duidelijker over te brengen.

De taak van de toetsingscommissie gedurende het sanctioneringsproces is de beoordeling van de inspecteur te bevestigen, af te zwakken of te verzwaren. De toetsingscommissie heeft daarnaast de mogelijkheid om zijn of haar keuze te beargumenteren voordat het dossier wordt doorgezet naar railAlert.

Rol van railAlert

Nadat de toetsingscommissie heeft bepaald dat een dossier overtredingen bevat, krijgt railAlert als eerste de keus om - aan de hand van een aantal vooraf gedefinieerde templates - de werkgever (en de betrokken dvp-houder) te informeren.

Mocht de overtreding te buitensporig zijn dan heeft railAlert de mogelijkheid om een kopie van het dossier naar de Infrabeheerder te sturen met het verzoek de overtreding af te handelen. Dat kan leiden tot het opleggen van een sanctie.

Verwacht wordt dat in de maand oktober het nieuwe sanctioneringsproces getest en wel is ingevoerd.

On hold - Plaatsen van de locatieweergave op de railAlert-site van plekken waar aangemeld wordt


Het DVP-programma heeft in het eerste kwartaal van 2021 een uitbreiding in de vorm van een real time aanmeldkaart van de werken aan de spoorinfra (trein/metro) in Nederland gekregen. Hierdoor zou te zien zijn welke locaties de werkzaamheden de afgelopen acht uur uitvoeren, respectievelijk uit hebben gevoerd.

Deze, in de ogen van railAlert, ingevoerde verbetering was een korte tijd gegund: na twee dagen operationeel op de site gestaan te hebben, is deze wijziging op verzoek van de branche ingetrokken. Wellicht dat op termijn de behoefte binnen de branche ontstaat om transparant de werklocaties te tonen. Dan kan deze "tool" weer uit de kast worden gehaald.

Aanpassing van het aanmeldproces van veiligheidsfunctionarissen bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelsstellers op de DVP-pas


In 2019 is afgesproken dat elke veiligheidsfunctionaris (VVF'er) op zijn DVP-pas moet aantonen dat hij is aangesloten bij een erkende personeelssteller of bij een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf waar de VVF'er is aangemeld, kreeg daarover geen informatie binnen. Dit proces is in 2020 herschreven in afstemming met de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers Railinfra (BWR). In het eerste kwartaal 2021 is dit proces ingevoerd. Zie daarvoor de DVP-nieuwsbrief van 24 maart 2021. Het bedrijf waar de VVF'er zich bij aanmeldt, zal eerst toestemming moeten geven en pas daarna wordt de koppeling met het erkende bedrijf zichtbaar op de DVP-pas van de VVF'er.

Ontwikkelen nieuwe dagpasfilm


De huidige dagpasfilm is vervangen door een nieuwe interactieve dagpasfilm. De bèta-versie is momenteel operationeel en verwacht wordt dat in oktober de A-versie ingevoerd kan worden waarbij de ondertiteling in het Nederlands, Duits, Engels, Turks en Pools een belangrijke aanvulling vormt.

De nieuwe dagpasfilm is nu uitgebreid met de domeinen Metro en Bouwplaats. Op termijn zal Perron eraan toegevoegd worden.

De nieuwe video heeft één centrale boodschap: volg de instructies van je begeleider op. Uiteraard wordt tijdens de film ook aandacht besteed aan de life saving rules die van doorslaggevend belang zijn bij het veilig werken aan de railinfra.

Zoals bekend is het verplicht voor medewerkers met een dagpas om deze interactieve video in z'n geheel gezien te hebben, alvorens aan het werk te mogen.

Benieuwd? Klik op de volgende link https://www.railalert.nl/themas/thema-overzicht/veiligheidsfilms