Nieuws rond het DVP-programma in 2021

Nieuws rond het DVP-programma in 2021

24 mrt. 2021
Volgend bericht>>

Het afgelopen jaar stond het digitaal veiligheidsprogramma (DVP) in het teken van verschillende verbeteringen. In 2021 staan opnieuw verbeteringen op het programma. De doelen: gemak voor de gebruiker, betere procedures en niet op de laatste plaats: veiliger werken. We zetten de verbeteringen op een rij.

 

In 2020 zijn de volgende verbeteringen geëffectueerd:

 

  1. Het centraliseren van de verschillende DVP-servicedesks en -websites.
  2. Het invoeren van de DVP-plicht bij het werkterrein "metro".
  3. Inspecties van het werken met laagspanning (hoofdspoor).

 

In 2021 werkt railAlert aan de volgende verbeteringen:

 

  1. Aanpassen van het aanmeldproces van veiligheidsfunctionarissen bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven op de DVP-pas.
  2. Wijziging van het toetsings- en sanctioneringsproces.
  3. Vervolg DVP 1.0 en 2.0.
  4. Ontwikkelen van een nieuwe dagpasfilm.
  5. Aanpassen en uitbreiden huidige VTOS/VTOM/VTOSp-toets naar een generieke VTOX-toets incl. bouwplaats.

 

Verbeteringen 2020

 

Het centraliseren van de verschillende DVP-servicedesks en -websites

 

Vragen over het DVP kwamen in het recente verleden terecht bij drie verschillende servicedesks en op internet stonden ook drie websites (van railAlert, de DVP-Helpdesk en Railcenter). Gedurende 2020 zijn met Nsecure (ontwikkelaar van het DVP-programma) en Railcenter plannen uitgewerkt om de drie bestaande servicedesks van railAlert, Railcenter en de helpdesk van Nsecure te integreren in de servicedesk van Railcenter. De onderliggende drie websites zijn ook in deze actie meegenomen. Het voordeel is enerzijds dat voor de railbranche duidelijk één DVP-servicedesk/website bestaat waar men de informatie omtrent DVP-zaken kan ophalen en anderzijds het beheer van één servicedesk/website eenvoudiger, efficiënter en dus goedkoper is dan het beheer van drie verschillende servicedesks en tevens word je als klant veel minder “van het kastje naar de muur gestuurd”. De informatie die nu op één website verschijnt is nu eenduidig. Begin januari 2021 is met succes de DVP-servicedesk bij Railcenter ingevoerd.

 

De nieuwe gegevens van de helpdesk en de website:

 

Het invoeren van de DVP-plicht bij het werkterrein "metro"

 

Met de metro- en trambedrijven GVB (regio Amsterdam), HTM (regio Den Haag) en RET (regio Rotterdam) is afgesproken dat het DVP ook gaat gelden voor mensen die moeten werken aan de metrolijnen in die gebieden. De ingangsdatum was 1 september 2020. In de regio Amsterdam gold de DVP-verplichting al sinds 1 september 2019. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over onder meer het aan- en afmelden op de werklocatie, de controle op de naleving van de Life Saving Rules en over de inzet van de veiligheidsinspecteurs van railAlert. Overigens gaat voor de functie veiligheidspersoon tram de DVP-plicht met ingang van 1 januari 2021 ook gelden voor alle tramlijnen in Nederland (met uitzondering van de tramlijnen in de regio Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein).

 

Inspecties van het werken met laagspanning (trein)

 

De veiligheid tijdens het werken aan laagspanningsinstallaties is binnen de gehele spoorbranche een issue. Samen met inspecteurs van I-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) hebben de veiligheidsinspecteurs van railAlert een aantal theorie- en praktijklessen gevolgd. In 2020 zijn de veiligheidsinspecteurs van railAlert gestart met de thema-inspecties op en rond het hoofdspoor.

 

Verwachte verbeteringen in 2021

 

Aanpassing van het aanmeldproces van veiligheidsfunctionarissen bij erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelsstellers op de DVP-pas

 

In 2019 is afgesproken dat elke veiligheidsfunctionaris (VVF'er) op zijn DVP-pas moet aantonen dat hij is aangesloten bij een erkende personeelssteller of bij een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf waar de VVF'er zich aanmeldt, krijgt momenteel daarover geen informatie bij aanmelding. Dit proces is in 2020 herschreven in afstemming met de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers Railinfra (BWR). In het eerste kwartaal 2021 zal het verbeterde proces zijn ingevoerd. Het bedrijf waar de VVF'er zich dan aanmeldt, zal eerst daarmee moeten instemmen en pas daarna wordt de koppeling zichtbaar op de pas van de VVF'er.

 

Wijzigen toetsings- en sanctioneringsproces

 

Wanneer een veiligheidsinspecteur vaststelt dat iemand afwijkt van de veiligheidsregels - de Life Saving Rules – wordt degene door de inspecteur aangesproken. Daarnaast vindt vastlegging van (“afwijking”) op de DVP-pas plaats met mogelijke sanctie van de eigen werkgever en/of infrabeheerder. In vaktaal: het toetsings- en sanctioneringsproces. Dit is vanaf medio 2017 van kracht. ProRail is vanaf 2019 gestopt met het sanctioneren op basis van geconstateerde overtredingen. Voor de goede orde: het is en blijft van belang dat de werkgever en werknemer samen bespreken wat de afwijking is geweest en verbeteringen doorvoeren! Aangezien het van belang is dat zowel de medewerker als de werkgever gewezen wordt op het onveilig werken aan het spoor, gaat railAlert dit proces verbeteren en treedt hierover direct in contact met werkgevers. In 2020 is deze nieuwe werkwijze goedgekeurd door de stuurgroep DVP en zal het vernieuwde inspectieproces medio 2021 ingevoerd zijn.

 

Vervolg DVP 1.0 en 2.0

 

In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt (DVP 1.0). De DVP-pas kregen kandidaten nadat die succesvol de toets TTHT en een veiligheidstraining hadden doorlopen. Gaandeweg is de toets TTHT vervangen door de toets VTOS (en later uitgebreid met VTOSp (perron) en VTOM (metro). De geldigheidsduur van deze certificaten is vijf jaar. In 2017 zijn de hercertificeringen uitgerold in de vorm van het behalen van de toets VTOS (of VTOSp en/of VTOM) en de veiligheidstraining "Spoor jij wel" (DVP 2.0). Ook deze certificaten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Dit houdt in dat in 2022 de eerste van de destijds behaalde certificaten verlopen. Gedurende 2020 zijn de ideeën voor een DVP-vervolg met diverse belanghebbenden in diverse gremia afgestemd en hebben zij in meerderheid ingestemd met deze ideeën. Het idee is om in 2022 het DVP dat verloopt of wordt aangevraagd, dit DVP-certificaat jaarlijks in plaats van eens in de vijf jaar te verlengen. Daarbij verandert de opzet van de cursussen en de inhoud van de toetsen. De cursussen krijgen een of meer bouwstenen; de toetsen worden daarop afgestemd. Doel is de DVP-bezitters jaarlijks voldoende en aantoonbaar met veiligheid bezig laten te zijn.

 

Voor het DVP 2.0 geldt dat de veiligheidstrainingen in drie talen gegeven worden: Nederlands, Engels en Duits. Dit om de (veiligheids)instructie/communicatie bij het werken aan het spoor te verbeteren. Dit beleid wordt ook na 2021 voortgezet. Dit betekent dat ook ”nieuwkomers” hun eerste DVP in slechts drie talen kunnen behalen. Tot nog toe konden cursisten voor DVP 1.0 uit meer dan drie talen kiezen. Dit initiatief kan rekenen op de steun van de grotere aannemers en werkplekbeveiligingsbedrijven.

 

railAlert adviseert bedrijven tevoren rekening te houden met deze wijzigingen rond het aantal talen.

 

railAlert is nog bezig met de definitieve besluitvorming. Zodra er meer over bekend is, publiceren we dat in een nieuwsbrief en/of op de website.

 

Ontwikkelen van een nieuwe dagpasfilm

 

De huidige dagpasfilm is aan vervanging toe. De kleursetting van de veiligheidskleding en het script, inclusief de acteurs, zijn niet meer actueel. Gedacht wordt om de dagpasfilm uit diverse scenario’s en onderdelen/modules te laten bestaan (bijvoorbeeld aanrijdgevaar op de bouwplaats, het spoor en de metrobaan) met daarin de centrale boodschappen: het ontvangen van veiligheidsinstructies en opvolgen van de instructies van de begeleider.

 

Aanpassen/uitbreiden huidige VTOS/VTOM/VTOSp-toetsen naar VTOX-toets (inclusief bouwplaatsen)

 

Meer maatwerk voor meer veiligheid. railAlert werkt momenteel aan het volledig herzien van de huidige VTOS/VTOM/VTOS-perrontoetsen met bijbehorende e-learnings. In de nabije toekomst worden de toetsen vervangen door een VTOX-toets. De exacte invulling daarvan, vooral voor wat betreft het type en het aantal vragen is nu nog niet duidelijk. De toetsen zullen worden uitgebreid met vragen die ook over het bouwterrein gaan en met vragen over meer algemene arborisico’s zoals die beschreven staan op de website van railAlert. Afhankelijk van waar iemand vaak werkt krijgen kandidaten die de toets moeten maken daarover meer vragen. Daaronder uiteraard ook vragen over aanrijdgevaar met metro of trein, onze opdrachtgevers zijn tenslotte spoorbedrijven!