Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Veiligheidsinspecties

Tot begin dit jaar heeft railAlert voor het DVP veiligheidscoaches ingezet. Deze rol is overgegaan naar de bedrijven.
Op 1 juli 2017 is railAlert in de regio Noord-Oost en Zuid van ProRail gestart met het uitvoeren van inspecties op de naleving van de Life Saving Rules uit het DVP. In de loop van het jaar volgen de regio’s Randstad Noord en Randstad Zuid.

 

 

Verschil coachen, inspectie en handhaving

Waar een coach iemand bij een afwijking ‘vaderlijk’ toesprak en hem er op wees het de volgende keer

beter te doen, heeft de veiligheidsinspecteur een andere rol en taak.

Als een veiligheidsinspecteur tijdens de uitvoering van werkzaamheden constateert dat iemand een

Life Saving Rule niet naleeft, registreert hij daar een zogenaamde afwijking van. Deze afwijking gaat

een gestandaardiseerd proces in waarin wordt getoetst of er sprake is van een overtreding en zo ja of

deze overtreding een sanctie tot gevolg heeft.

Het doel van coachen en inspecteren is wel hetzelfde gebleven; de veiligheid van werken aan het spoor

verder te verbeteren.

 

De veiligheidsinspecteurs zijn geen handhavers in de zin van de wet. Handhaven is voorbehouden aan

organisaties als Inspectie Leefomgeving en Transport. Zo heeft een veiligheidsinspecteur van railAlert

geen bevoegdheid om een werk stil te leggen.

 

 

Samenstelling inspectieteams

De veiligheidsinspecteurs gaan als duo op inspectie. Een team bestaat altijd uit een persoon afkomstig

uit de spoorbranche en een persoon van buiten de spoorbranche. Deze combinatie garandeert

enerzijds inhoudelijke deskundigheid en anderzijds onafhankelijkheid.

 

 

Van constateren afwijking tot (mogelijke) sanctie

Een veiligheidsinspectie is onaangekondigd. Wel zullen de veiligheidsinspecteurs zich altijd

melden bij de veiligheidsverantwoordelijke van het te inspecteren werk.

 

 

Constateren afwijking

In geval een veiligheidsinspecteur een afwijking constateert zal hij deze persoon aanspreken en

vragen waarom hij afwijkt van een Life Saving Rule.

De geregistreerde afwijking met de toelichting van de pashouder wordt via het DVP systeem

verzonden naar de DVP key-user van de werkgever van de pashouder en uiteraard ook naar

de pashouder zelf.

 

De werkgever van de betrokkene kan, indien gewenst, binnen 7 dagen een zienswijze toevoegen.

Na deze 7 dagen wordt de casus in behandeling genomen door de Toetsingscommissie.

 

 

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bestaat uit steeds 3 wisselende vertegenwoordigers van respectievelijk de railinfrastructuurbeheerders, de aannemers en de ingenieursbureaus / werkplekbeveiligingsbedrijven.
De toetsingscommissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter die er op toeziet dat het proces tijdig en zorgvuldig verloopt. De taak van de toetsingscommissie is beoordelen of er sprake is van een overtreding en zo ja wat de ernst van deze overtreding is. De ernst kan variëren van een vergissing of fout gemaakt tot een opzettelijke en roekeloze overtreding. Het beoordelen wordt gedaan puur op basis van de beschreven afwijking. De naam van de pashouder, het bedrijf waar hij werkt en eventuele eerdere overtredingen zijn voor de toetsingscommissie niet zichtbaar.

 

Na uitspraak van de toetsingscommissie is 7 dagen de gelegenheid voor het indienen van een bezwaar.

 

 

Rol werkgever

Als er daadwerkelijk sprake is van een overtreding wordt de werkgever en de pashouder daarover

geïnformeerd. Het is aan de werkgever om volgens bedrijfseigen richtlijnen actie te ondernemen.

 

 

Rol railinfrastructuurbeheerder

Parallel aan de werkgever wordt ook de railinfrastructuurbeheerder waar de overtreding plaatsvond

geïnformeerd. De railinfrastructuurbeheerder heeft een eigen sanctioneringscommissie die de casus

wederom anoniem, maar wel met historie in behandeling neemt.

De sanctioneringscommissie kan besluiten geen verdere actie te ondernemen tot en met het (tijdelijk)

ontzeggen van de toegang tot de railinfrastructuur.

 

De pashouder en zijn werkgever worden door de railinfrastructuurbeheerder schriftelijk geïnformeerd.

Tegen de uitspraak kan bij de railinfrastructuurbeheerder binnen 7 dagen na de uitspraak beroep worden

aangetekend.

 

 

Formele documenten

Toetsingsbeleid DVP

Processchema, bijlage 1

Rol werkgever, bijlage 2

Rol railinfrabeheerder, bijlage 3

Toetsmatrix, bijlage 4

HHR Toetsingscommissie

Reglement bezwaar en beroep DVP

 

 

Terug naar DVP